• Przeglądarka akt rejestrowych

  Przeglądarka akt rejestrowych KRS

  Od niespełna roku wszystkie wnioski i pisma do KRS składamy wyłączenie elektronicznie. To jest duże ułatwienie oraz optymalizacja kosztów w postaci znaczków pocztowych. PRS daje…

  Czytaj dalej
 • Doradca Rady Nadzorczej

  Doradca Rady Nadzorczej

  Nowelizacja Ksh wchodzi w życie już za niespełna 5 miesięcy. To krótki czas na dostosowanie zapisów umów spółek do nowych realiów prawnych. W ten sposób…

  Czytaj dalej
 • Przekształcenie JDG w spółkę

  Zostało już mało czasu na podjęcie działań przez jednoosobowych przedsiębiorców, którzy chcą zminimalizować obciążenia polskiego „nowego” ładu. W tym celu warto zastanowić się nad zmianą…

  Czytaj dalej

Kradzież spółki czy też wrogie jej przejęcie to powszechny proceder z uwagi na liczne ułatwienia formalne, prawne czy też faktyczne. Sprzyja temu m. in., daleko idące na przestrzeni ostatnich lat, odformalizowanie jednej z najbardziej popularnych spółek – z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposobów zabezpieczenia spółki jest kilka, a teraz dochodzi kolejny – newsletter Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposobów na kradzież spółki lub jej wrogie przejęcie (czyli takie, które jest w granicach prawa) jest wiele. Najczęściej dochodzi jednak do zmian w zarządzie lub w strukturze właścicielskiej. Na szczęście są również działania, które można podjąć celem zapobieżenia tego typu procederom. Jednym z nich jest uruchomienie newslettera Krajowego Rejestru Sądowego.

Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku kradzieży spółki lub jej wrogiego przejęcia liczy się przede wszystkim szybka reakcja i kontrdziałanie. Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego ma pozwolić osobom zainteresowanym podjąć szybkie działania.

 • Jak to ma działać?

Każda zainteresowana osoba będzie mogła wystąpić z wnioskiem w Portalu Rejestrów Sądowych o automatyczne informowanie jej o wszelkich zarejestrowanych wnioskach oraz wpisach dotyczących konkretnego podmiotu. Ma to być nowa funkcjonalność uruchomiana w systemie PRS.

 • Ile podmiotów?

Każdy będzie mógł wystąpić o newsletter dotyczący 50 wybranych podmiotów.

 • Na jaki czas?

Newsletter obowiązuje przez rok z możliwością przedłużania go na kolejne lata, za każdym razem na rok.

 • Co należy wykazać wnioskując o newsletter?

Przepisy prawa nie przewidują żadnych ograniczeń dotyczących newslettera. Będzie więc możliwe wystąpienie o newsletter dla dowolnych podmiotów, bez konieczności wykazywania interesu prawnego czy też faktycznego.

 • W czym to pomoże przedsiębiorcom?

W momencie otrzymania newslettera z informacją o wniosku, którego nie składaliśmy możemy podjąć natychmiastowe działania. Po pierwsze zweryfikować złożone w sądzie dokumenty. Teraz można to zrobić elektronicznie o czym pisałam tutaj >>

Ale co ważniejsze, możemy wstąpić do postępowania jako uczestnik, wykazując swój interes prawny. W takiej sytuacji musimy być gotowi na przedstawienie w sądzie dokumentów potwierdzających nasze racje np. oświadczenia wspólników, że nie doszło do zmian w zarządzie.

Postanowienia ograniczające przejęcie spółki w umowach spółek

Najtrudniejsze mogą jednak okazać się sytuacje wrogiego przejęcia spółki np. przez konkurencję. Możliwa jest sytuacja, w której wspólnik sprzedaje swój udział bez powiadamiania spółki (nie można mu tego zabronić nawet poprzez wprowadzenie do umowy spółki ograniczeń w rozporządzaniu udziałem). Rozwiązaniem zapobiegającym takim sytuacjom jest niewątpliwie wprowadzenie do umowy spółki dodatkowych postanowień ograniczających:

 • w rozporządzaniu udziałami,
 • w udzielaniu pełnomocnictw na zgromadzenia wspólników,
 • lub postanowień o przymusowym umorzaniu udziałów w przypadkach określonych umową spółki.

Zapobieganie poprzez wprowadzanie procedur wewnętrznych

Preferowane jest również wprowadzenie w organizacji wewnętrznych procedur zapobiegających przejęciu spółki np. procedura udzielania oraz odwoływania pełnomocnictw. Z uwagi na konieczność szybkiego działania w przypadku przejęcia spółki przydatne mogą okazać się również procedury systematyzujące działania po przejęciu np. zgłoszenia do banków, operatorów pocztowych, w księgach wieczystych, zawiadomienie KRS oraz prokuratury.

Nowelizacja dostępna jest pod tym adresem >> i wchodzi w życie 21 czerwca 2022 r.

Od niespełna roku wszystkie wnioski i pisma do KRS składamy wyłączenie elektronicznie. To jest duże ułatwienie oraz optymalizacja kosztów w postaci znaczków pocztowych. PRS daje nam również możliwość elektronicznego przeglądania dokumentów złożonych do akt rejestrowych.

Przeglądarka akt rejestrowych KRS

Żeby zapoznać się z dokumentami złożonymi do akt rejestrowych naszej lub innej spółki nie musimy teraz wychodzić z domu. Przeglądarka akt rejestrowych KRS daje nam możliwość zrobienia tego sprzed telewizora z kubkiem kawy w ręku.

Jak to zrobić?

Po pierwsze trzeba wejść na stronę przeglądarki akt rejestrowych KRS: https://rar.ms.gov.pl/ Przeglądarka jest oczywiście funkcjonalnością udostępnioną w Portalu Rejestrów Sądowych. Następnie wybieramy odpowiednie repozytorium. Do wyboru mamy dwa: podmiotów wpisanych do KRS oraz takich, które czekają dopiero na rejestrację.

Na tym etapie musimy znać numer KRS wyszukiwanego podmiotu (lub sygnaturę akt sprawy w przypadku podmiotu oczekującego na rejestrację). Numer KRS podmiotu możemy ustalić na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html Zaznaczamy rejestr, w którym wpisany jest podmiot i uzupełniamy jedno z obowiązkowych pól np. nazwę podmiotu. Możemy zawęzić poszukiwania wskazując dodatkowo np. siedzibę.

Jeśli znamy już numer KRS podmiotu uzupełniamy go w przeglądarce akt rejestrowych KRS. W ten sposób wyświetlą nam się sprawy danego podmiotu ze wskazaniem sygnatur akt. Po wybraniu danej sygnatury mamy dostęp do wszystkich dokumentów w tej konkretnej sprawie. Zarówno tych złożonych przez wnioskodawcę jak i orzeczeń sądowych.

Kod dostępu – co to takiego?

Niektóre dokumenty opatrzone są tzw. kodem dostępu. Aby uzyskać kod dostępu należy skontaktować się z czytelnią akt rejestrowych w danym sądzie (w którym zarejestrowany jest szukany podmiot). Pracownicy dokonają rejestracji (tak jak ma to miejsce w przypadku akt papierowych) i udostępnią kod. Kod przypisany jest do danej osoby i uwaga – obowiązuje tylko w czasie jednej sesji! Na kolejną sesję potrzebujemy kolejnego kodu. Warto więc pobrać wszystkie interesujące nas dokumenty podczas jednej sesji.

Jakie dokumenty w przeglądarce akt rejestrowych KRS?

Trzeba pamiętać, że w przeglądarce znajdziemy tylko dokumenty złożone w sądzie w formie elektronicznej, czyli od lipca 2021 r. Z pozostałymi dokumentami, sprzed tej daty, zapoznamy się na dotychczasowych zasadach – na miejscu w sądzie.

Przeglądarka akt rejestrowych KRS to kolejna funkcjonalność PRS, która ułatwia nam życie i pracę.

Nowelizacja Ksh wchodzi w życie już za niespełna 5 miesięcy. To krótki czas na dostosowanie zapisów umów spółek do nowych realiów prawnych. W ten sposób można uniknąć obowiązkowych regulacji kodeksowych lub wręcz przeciwnie, wprowadzić te preferowane w danej organizacji. Jedną z nich są doradcy rady nadzorczej.

Doradca Rady Nadzorczej

Kto to taki?

To osoba posiadająca widzę fachową oraz kwalifikacje do zbadania określonej przez radę nadzorczą sprawy. Doradca rady nadzorczej sporządza rzetelny oraz obiektywny raport z badania. Co do zasady to osoba spoza spółki. Niewykluczone jest jednak, aby doradcą została osoba współpracująca ze spółką lub w niej zatrudniona. Może to być również osoba prawna.

Czy obecnie rada nadzorcza może mieć doradcę?

Tak. Rada nadzorcza może wystąpić do zarządu spółki o zawarcie umowy z ekspertem oraz pokrycie jego kosztów przez spółkę. Jednakże decyzja w tym zakresie pozostaje w rękach zarządu.

Co się zmieni?

Jeżeli umowa spółki tak stanowi, rada nadzorcza może podjąć uchwałę o zbadaniu określonej sprawy na koszt spółki. W umowie z doradcą rady nadzorczej spółkę reprezentuje rada nadzorcza.

Z decyzji o wyborze doradcy rady nadzorczej został więc wyłączony zarząd spółki. W umowie spółki można doprecyzować ilość doradców w roku, maksymalne koszty badania czy zakres doradztwa.

W przypadku braku zapisów w umowie spółki, rada nadzorcza nadal będzie mogła korzystać z doradców. Jednakże ich powoływanie pozostanie na dotychczasowych zasadach.

Prawa i obowiązki doradcy rady nadzorczej

Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. Może to się wiązać również z koniecznością uzyskania przez zarząd informacji od osób zatrudnionych lub współpracujących ze spółką.

Za utrudnianie dostępu do dokumentów, żądanych informacji, przekazywanie ich niezgodnie ze stanem faktycznym, lub zatajanie danych wpływających w istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów grozi odpowiedzialność karna. Za działanie umyślne grozi grzywna w maksymalnej wysokości 50.000 zł lub kara ograniczenia wolności.

Doradca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od spółki. Dotyczy to również osób wykonujących czynności w imieniu lub na rzecz doradcy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. Niezależnie od wprowadzanej regulacji, ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Safety files

Nowelizacja Ksh przyznaje nowe prawa i obowiązki radom nadzorczym. Wiąże się to również ze zwiększoną odpowiedzialnością członków tego organu. Zapewne będą oni chętnie korzystać z tzw. safety files, aby wykazać staranność swojego działania i w ten sposób ograniczyć ponoszoną odpowiedzialność.

O nowych obowiązkach rad nadzorczych pisaliśmy tutaj: Rady nadzorcze w nowelizacji KSH

Zostało już mało czasu na podjęcie działań przez jednoosobowych przedsiębiorców, którzy chcą zminimalizować obciążenia polskiego „nowego” ładu. W tym celu warto zastanowić się nad zmianą formy prowadzenia działalności. Wszystko wymaga jednak szczegółowych analiz podatkowo-księgowych.

Polski Ład wchodzi w życie na początku 2022 r. i wprowadza rewolucję podatkową. Nie dla każdego zmiana przepisów będzie korzystna. Szczególnie zaniepokojeni pozostają jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy mogą stracić najwięcej. Przekształcenie JDG w spółkę cieszy się rosnącym zainteresowaniem jednoosobowych przedsiębiorców.

Jaka spółka po przekształceniu?

Przepisy prawa przewidują tylko jedną możliwość przekształcenia JDG. Mianowicie JDG może zostać przekształcona w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak przekształcić?

Przekształcenie jest czynnością prawną wymagającą przygotowania odpowiednich dokumentów, poddania ich analizie biegłego oraz dokonania odpowiednich zgłoszeń, w tym m. in.

 • sporządzenia planu połączenia wraz z załącznikami, w tym m. in. wyceną składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego,
 • poddania planu połączenia wraz z załącznikami badaniu biegłego rewidenta,
 • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
 • powołania członków organów spółki przekształconej,
 • zawarcia umowy spółki przekształconej,
 • wpisania spółki przekształcanej w Rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • wykreślenie przedsiębiorcy jednoosobowego w CEiDG.

Przygotowanie powyższych dokumentów będzie często wymagało konsultacji z doradcami prawno-podatkowymi np. w zakresie sporządzenia wyceny majątku przedsiębiorcy czy sporządzenia planu połączenia.

Jakie skutki przekształcenia?

Skutkami przekształcenia są m. in.:

 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego,
 • spółka przekształcona staje się automatycznie podmiotem zezwoleń, koncesji i ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przekształcanemu,
 • spółka przekształcona kontynuuje umowy cywilnoprawne przedsiębiorcy przekształconego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód (chyba, że co innego wynika z konkretnej umowy).

Niestety odmiennie niż ma to miejsce w przypadku przekształceń spółek, spółka przekształcona nie przejmuje NIPu po przedsiębiorcy przekształconym.

Jakie obowiązki dla spółek?

Przekształcenie JDG w spółkę to również nowe spółkowe obowiązki. O tych obowiązkach często piszemy na blogu. Te najbardziej powszechne to obowiązek:

Czy warto zakładać spółki?

Odpowiedź na to pytanie może niebezpośrednia, lecz wystarczająco obrazowa, nawiązuje do regionu, w którym na co dzień działa nasza Kancelaria, czyli do Torunia.

Niedawno ukazał się raport miesięcznika „Forbes” o miastach przyjaznych dla biznesu. W gronie ośrodków od 150 do 299 tysięcy mieszkańców miasto Toruń zostało sklasyfikowane na piątym miejscu. Saldo nowych spółek w 2020 r. osiągnęło wskaźnik 213, do Torunia swą działalność przeniosło 15 kolejnych firm, pojawiło się też 31 nowych firm zagranicznych.

Tak więc, w samym Toruniu w 2020 r. każdego dnia zakładana była spółka (nie licząc oczywiście weekendów). Nie przeszkodziła w tym również pandemia koronawirusa.

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzająca do prawa polskiego prawo holdingowe, zawiera również szereg przepisów regulujących szczegółowo organizację i funkcjonowanie zarządów oraz rad nadzorczych spółek. W ten sposób dojdzie do jeszcze większego sformalizowania działalności spółek kapitałowych.

Wielka nowelizacja KSH

Po pierwsze dlatego, że wprowadza szereg nowych przepisów, przez które samo przebrnięcie zabiera sporo czasu. Po drugie dlatego, że wprowadza nowe instytucje, które doprowadzą do jeszcze większego sformalizowania spółek kapitałowych. Z projektem nowelizacji można zapoznać się TUTAJ>>

Co czeka rady nadzorcze?

Przepisy wielkiej nowelizacji KSH wprowadzają zmiany praktycznie w każdej sferze dotyczącej rad nadzorczych. Projektowane zmiany dążą do sformalizowania realizacji głównych założeń dotyczących rad tj. sprawowania przez nie stałej kontroli spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Ustawodawca wprowadza zasady dotyczące funkcjonowania i organizacji rad, które do tej pory określane były umowami spółek lub regulaminami tych organów.

Nowe przepisy mają szczegółowo regulować:

 1. obowiązki rad nadzorczych,
 2. prawo żądania informacji od Spółki, jej pracowników i osób współpracujących,
 3. prawo ustanawiania komitetów,
 4. prawa powoływania doradców,
 5. organizację posiedzeń rady oraz sposobu podejmowania uchwał,
 6. obowiązek protokołowania posiedzeń,
 7. i inne (poniżej).

Business judgement rule

Nowelizacja przewiduje odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych opartą na zasadzie business judgment rule, czyli zasadzie biznesowej oceny sytuacji. Oznacza to możliwe wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów. Wyłączenie będzie możliwe o ile błędne decyzje podejmowane były w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego. Wprowadzenie tej zasady ma umożliwić ocenę organów przez pryzmat prawidłowości trybu podejmowania decyzji i okoliczności temu towarzyszących, a nie jedynie ich skutków.

Zasady obliczania kadencji organów

Obowiązujące przepisy prawa nie są precyzyjne w tym zakresie. Wymagały swojej interpretacji przez komentatorów i sądy. Aktualnie przepisy te co prawda nie budzą już wątpliwości, mimo wszystko ustawodawca planuje je doprecyzować.

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. O ile oczywiście umowa spółki nie stanowi nic innego. Jeżeli więc członek organu został powołany uchwałą z dnia 1 czerwca 2021 r. jego kadencja upłynie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie za 2023 r. Czyli dopiero w 2024 r.

Nowe uregulowania dotyczące rad nadzorczych wynikają również z wprowadzenia prawa holdingowego, o którym pisaliśmy już TUTAJ>> Do tematu będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie.

1 2 3 32 Strona 1 z 32