Branch of a Chinese company in Poland

Today on the pages of the Business Constitution, Julita Tatałaj, apprentice at the Sienkiewicz and Zamroch Law Firm, a student at the Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University, and also a lover of the Middle Kingdom. During her May visit to China, Julita participated in the Job Fair at the Beijing University. Apart from local job offers, there were a lot of offers in foreign branches of Chinese companies, some of them consider entering the Polish market. It inspired her to write an article that will answer the question how to set up a branch of a foreign enterprise in Poland.

Branch of a Chinese company in Poland

Does the Business Constitution change the rules of conducting activities in Poland by foreign entrepreneurs? This issue was devoted to one act from the so-called a five-pack, or a new Act on the rules of participation of foreign entrepreneurs and other foreign persons in the course of trade on the territory of the Republic of Poland.

No big changes

The new law does not introduce revolutionary solutions. Most of the provisions are identical to the provisions of Business Activities Freedom Act. The basic principles are as follows.

First of all, the regulations differentiate foreign entrepreneurs depending on where they come from. Companies from the EU and EFTA are treated differently from other countries. EU entrepreneurs can simply create branches on the same principles as Polish entrepreneurs. On the other hand, entrepreneurs from other countries, including the People’s Republic of China, will be able to establish branches on the basis of reciprocity.

Secondly, the provision has been maintained that a foreign entrepreneur within the branch may perform business activities only to the extent that he conducts this activity abroad.

Thirdly, the legislator retained the obligation imposed on a foreign entrepreneur to establish a person authorized in a branch to represent a foreign entrepreneur. The only exception was the inclusion of a notarized signature of the authorized person in the branch to represent a foreign entrepreneur.

How to create a branch on the territory of the Republic of Poland

The branch is probably the simplest form of entering the foreign market. More and more enterprises are using it. In order to take up activities within the branch, it is enough for the foreign entrepreneur to establish a person authorized in the branch to represent him and obtain an entry in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register. 

Proceedings in the National Court Register

The procedure for the entry is not particularly complicated. However, it is worth remembering that, in addition to the typical requirements set out in the Act on the National Court Register, a foreign entrepreneur is required to submit the following documents:·       copy of the founding act, contract or statute together with a certified translation into Polish; ·       a copy from the register in which it is registered, along with a certified translation into Polish.

Additional obligations

The creation of a branch also creates other duties. The branch must:use to mark the branch of the original name of the foreign entrepreneur along with the name of the entrepreneur’s legal form translated into Polish and the words “branch in Poland”; e.g. Bank of China (Luxembourg) S.A. Joint Stock Company Branch in Polandkeep a separate accountancy in Polish in accordance with the accounting regulations;report to the Minister competent in matters of economy, currently the Minister of Enterprise and Technology, any changes in factual and legal status within 14 days from their occurrence.

Cancellation

In certain situations, decisions on the prohibition of performing activities may be issued by the Minister competent for the economy. Its copy shall be sent by the Minister to the competent registry court. As an example, such a decision will be issued in a situation of gross violation of Polish law or liquidation of a foreign entrepreneur who created a branch.

Transitional provisions

It should also be remembered that the existing branches of foreign companies must adapt their business to the solutions provided for in the business constitution.

The Business Constitution and foreign entrepreneur

Konstytucja biznesu a oddział chińskiej spółki w Polsce

Dzisiaj na łamach Konstytucji biznesu artykuł Julity Tatałaj, praktykantki w Kancelarii, studentki Wydziału Prawa i Administracji UMK, a przy tym miłośniczki Państwa Środka. Julita podczas swojej majowej wizyty w Chinach uczestniczyła w Targach Pracy na Uniwersytecie Pekińskim. Poza lokalnymi ofertami pracy, pojawiło się mnóstwo ofert w oddziałach zagranicznych chińskich przedsiębiorstw, niektóre z nich rozważają wejście na polski rynek. Zainspirowało ją to do napisania artykułu, który odpowie Wam na pytanie jak założyć oddział przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce.

Konstytucja biznesu a oddział chińskiej spółki w Polsce

Czy Konstytucja biznesu zmienia zasady prowadzenia działalności w Polsce przez zagranicznych przedsiębiorców? Zagadnieniom tym została poświęcona jedna ustawa z tzw. pięciopaku, czyli nowa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez wielkich zmian

Nowa ustawa nie wprowadza rewolucyjnych rozwiązań. Większość przepisów jest bowiem tożsama z postanowieniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawowe zasady obowiązujące przedsiębiorców zagranicznych są następujące:

Po pierwsze przepisy różnicują przedsiębiorców zagranicznych w zależności od tego, skąd pochodzą. Inaczej bowiem traktowane są firmy z UE i EFTA a inaczej z pozostałych krajów. Przedsiębiorcy unijni mogą po prostu tworzyć oddziały na tych samych zasadach, co polscy przedsiębiorcy. Natomiast przedsiębiorcy z pozostałych państw, w tym z Chińskiej Republiki Ludowej, będą mogli tworzyć oddziały na zasadzie wzajemności.

Po drugie utrzymany został przepis, że przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Po trzecie ustawodawca utrzymał w mocy nałożony na przedsiębiorcę zagranicznego obowiązek ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Zrezygnowano jedynie z dołączenia do KRS potwierdzonego notarialnie wzoru podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (od niedawna polskie spółki też nie mają takiego obowiązku).

Jak utworzyć oddział na terytorium RP

Oddział to chyba najprostsza forma wejścia na rynek polski. Korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorstw. Aby podjąć działalność w ramach oddziału, wystarczy, że przedsiębiorca zagraniczny ustanowi osobę upoważnioną w oddziale do jego reprezentowania oraz uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

Postępowanie w KRS

Samo postępowanie w sprawie wpisu nie jest szczególnie skomplikowane. Warto jednak pamiętać, że poza typowymi wymogami określonymi w ustawie o KRS, przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany do przedstawienia:

  • odpisu aktu założycielskiego, umowy lub statutu wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski;
  • odpis z rejestru, w którym jest zarejestrowany, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowe obowiązki

Utworzenie oddziału powoduje powstanie również innych obowiązków. Oddział musi bowiem:

  • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”; np. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  • zgłaszać Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii), wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Wykreślenie

W pewnych sytuacjach może dojść do wydania przez Ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o zakazie wykonywania działalności. Jej odpis, Minister przesyła do właściwego sądu rejestrowego. Decyzja taka zostanie wydana np. w sytuacji rażącego naruszania prawa polskiego czy likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział.

Przepisy przejściowe

Należy też pamiętać, że istniejące obecnie oddziały firm zagranicznych muszą dostosować swój biznes do rozwiązań przewidzianych w Konstytucji biznesu. Czas już leci!

Konstytucja biznesu a przedsiębiorca zagraniczny

Zostały 3 dni. Przedsiębiorco, do 19 maja uzupełnij numer PESEL w CEIDG!

Podawanie numerów PESEL w Ewidencji Działalności Gospodarczej nie było kiedyś obowiązkowe. Ale od pewnego czasu jest. A dokładnie od 19 maja 2016 r. Tego bowiem dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, uchwalona 25 września 2015 r. Dość dawno, ale rozwiązania w niej przewidziane możesz boleśnie odczuć właśnie teraz!

Otóż art. 61 tej ustawy przewidział następujące rozwiązanie: obowiązek uzupełnienia wpisu do CEIDG o numer PESEL.

Ustawa dała nam, przedsiębiorcom, dwa lata na wykonanie tego obowiązku. I te dwa lata mijają już za 3 dni, czyli 19 maja 2018 r.

A co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz? Otóż skutki zaniedbania wskazuje ust. 2 w tym art. 61:

Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Uwaga zatem – nie może wykreślić, tylko WYKREŚLA. Nie będzie żadnych wezwań czy pouczeń. To będzie automat.

I przepis ten obowiązuje nadal, mimo tego, że Konstytucja biznesu uchyliła ustawę o swobodzie działalności.

Skutki wykreślenia z CEIDG są bardzo poważne – w zasadzie nie można legalnie prowadzić działalności.

Niestety, nie sprawdzisz w internecie, czy Twój PESEL jest wpisany – tych danych się nie ujawnia. Musisz zatem zadzwonić albo sprawdzić osobiście.

A zatem, jeżeli nie chcesz mieć problemów – uzupełnij dane. Możesz to zrobić przez Internet (przez ePUAP) lub tradycyjnie, w okienku.

Nie ma już na co czekać, pędź do Urzędu Gminy! 

Interpretacja indywidualna wg Konstytucji biznesu

Zespół Konstytucji biznesu przygotowuje właśnie wniosek do Wojewody o wydanie interpretacji indywidualnej. To dobra okazja do omówienia zasad wydawania interpretacji indywidualnych wg Prawa przedsiębiorców.

Nowe jak stare

Sama instytucja interpretacji indywidulanych ma już długą tradycję i dobrze zakorzeniła się w naszym systemie prawnym. Do niedawna – czyli do 29 kwietnia 2018 r. – zasady ich wydawania regulowała ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Obecnie, czyli od 30 kwietnia, przepisy te zawarte są w Prawie przedsiębiorców (a dokładnie w art. 34 i 35 tej ustawy).

Generalna uwaga jest taka, że nowe przepisy nie wprowadzają jakichś kolosalnych zmian w interpretacjach. W dalszym ciągu wniosek może dotyczyć zaistniałego już stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji. Konieczne jest także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oraz danych przedsiębiorcy wskazanych w ustawie (nazwa, numer NIP oraz adres do korespondencji).

Opłata

Od wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Ale uwaga – opłatę należy wnieść od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeżeli więc będziemy w jednym wniosku pytać o 2 przyszłe zdarzenia, opłata wyniesie 80 zł. Najlepiej wnieś ją od razu z wnioskiem (czyli dołączyć dowód przelewu), ale można też wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja

Opłacony i formalnie poprawny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien doprowadzić do wydania przez organ decyzji. W tej decyzji będzie szczegółowy opis sprawy oraz wskazanie, czy organ przyznaje rację co do stanowiska wnioskodawcy czy też nie. Od decyzji takiej przysługuje oczywiście odwołanie.

Milczące wydanie decyzji z interpretacją

Taka decyzja powinna być wydana „bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku”.

A co będzie jak urząd nie zdąży? Tu jest pewna nowość. Otóż w takim przypadku uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej (czyli od 31go dnia), została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska zawartego we wniosku. W tym zakresie ustawa odsyła do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących tzw. milczącego załatwiania spraw. O tych przepisach jakiś czas temu pisał już mec. Iwo Fisz.

Nowelizacja k.p.a. od 1 czerwca 2017 r.

Pełna jawność

Ustawa wprowadza także obowiązek bezzwłocznej publikacji wydanych przez organ interpretacji. Publikacja taka – po usunięciu danych przedsiębiorcy – nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu.

Kogo wiąże interpretacja?

Po pierwsze należy pamiętać, że interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy. Można ją zatem stosować, ale nie trzeba. Jeżeli jednak przedsiębiorca zastosuje interpretację, to nie może być z tego powodu obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami.

Po drugie zaś interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów, które ją wydały. Może być co prawda zmieniona, ale wyłącznie w szczególnej sytuacji, w drodze wznowienia postępowania.

Podatki inaczej

Powyższe zasady nie dotyczą jednak interpretacji podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 17 Prawa przedsiębiorców „zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa”. Żeby zatem wystąpić o interpretację do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej musisz posługiwać się inną ustawą (jest ona podobna, ale nie identyczna).

Moja ocena regulacji

Przepisy dotyczące tych interpretacji nie mają aż tak dużego znaczenia praktycznego jak interpretacje podatkowe, do których stosuje się Ordynację podatkową. Ale mam nadzieję, że dzięki tej regulacji przedsiębiorcy będą chętniej występować do organów o interpretację dotyczącą innych niż podatki danin publicznych.

Ważne jest to, że interpretacje będą wpływać na tzw. utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której już pisaliśmy w tym serwisie:

Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna w nowej ustawie – Prawo przedsiębiorców?

Jak połączyć działalność nieewidencjonowaną i inne formy zatrudnienia?

Podczas majówki zalała nas lawina maili i wiadomości na Facebook’u. Nic dziwnego. Konstytucja biznesu obowiązuje niecałe 2 tygodnie, a już wywołuje kontrowersje i dyskusje.

Gros wiadomości dotyczyło jednej z nowych instytucji, które wprowadziła Konstytucja biznesu – działalności nieewidencjonowanej. Pojawiały się przy tym zarówno pytania dotyczące możliwości połączenia tego rodzaju działalności z umową o dzieło, zatrudnieniem na etacie czy działalnością gospodarczą obejmującą PKD. Spieszę z wyjaśnieniami.

Zasady prowadzenia działalności nieewidencjowanej
—-

Co do zasady, działalność nieewidencjonowaną można spokojnie połączyć z innymi formami zatrudnienia, takimi jak umowa o pracę czy umowa o dzieło/zlecenie. Generalnie zasada jest taka, żebyśmy spełniali kryteria ustawowe:

  1. jeśli jesteśmy osobami fizycznymi;
  2. nie przekraczamy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 2100 zł brutto;
  3. w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywaliśmy działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o termin – chodzi o to, aby w ciągu ostatnich 5 lat nie być wpisanym do CEIDG. Jeśli byliśmy wpisani, a np. zawieszaliśmy działalność, to w mojej ocenie okres zawieszenia trzeba wliczyć do okresu prowadzenia działalności.

Jak połączyć działalność nieewidencjowaną z umową o pracę, dzieło, zlecenie
—–

Wracając do tematu – pracując na etacie np. specjalisty ds. marketingu, i osiągając z tego tytułu wynagrodzenie większe niż minimalne wynagrodzenie, spokojnie możecie po powrocie z pracy wytwarzać stroiki z szyszek na święta Bożego Narodzenia. Przychód ze stroików nie może przekroczyć 1050 zł.

Podobnie sprawa ma się, jeśli pracujemy na umowę zlecenie czy o dzieło. Jeśli są to inne czynności od tych, które wykonujemy w ramach działalności nieewidencjonowanej, nic nie przeszkadza, aby łączyć te dwie formy. Pilnujemy jedynie tego pułapu 1050 zł brutto.

Nie można jedynie łączyć działań, które będą stanowić naszą działalność nieewidencjonowaną, z działalnością gospodarczą. Czyli np. pan fryzjer, prowadzący działalność gospodarczą, który chciałby po godzinach szydełkować i swoje wyroby sprzedawać w internecie, nie może tego traktować jako działalności nieewidencjonowanej. Musi wpisać do CEIDG, obok dotychczasowego PKD 96.02.Z (“Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne”), również PKD 14.39.Z (“Produkcja pozostałej odzieży dzianej”).

1 2 3 11 Strona 1 z 11