Uchwały wspólników poza zgromadzeniem

Jednym z istotnych rozwiązań dla wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość podjęcia uchwał poza zgromadzeniem wspólników. Wprowadzone w ostatnich dniach ograniczenia przemieszczania się oraz zgromadzeń (o których możecie przeczytać więcej na blogu Agaty Kicińskiej TUTAJ) uniemożliwiają wręcz podejmowanie decyzji przez wspólników. A funkcjonować jakoś trzeba w tym trudnym czasie.  

Uchwały wspólników poza zgromadzeniem? Tak, to możliwe i przewidziane przepisami prawa. Niestety dotyczy wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego dzisiaj tylko o nich.

Jedną z podstawowych zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych jest podejmowanie decyzji – uchwał przez wspólników na zgromadzeniu wspólników. Od tej zasady wprowadzono dwa wyjątki, obydwa w art. 227 ust. 2 Kodeksu, który stanowi, że:

Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

KURENDA

Pierwszy wyjątek dotyczy tak zwanej kurendy. W ten sposób uchwałę podejmuje się jedynie jednomyślnie.

Zarząd zamiast organizować zgromadzenie i wysyłać zaproszenia przygotowuje treść uchwały, która ma zostać podjęta w drodze kurendy. Następnie uchwałę przesyła się do wspólników, którzy głosują za lub przeciw. Odbywa się to w trybie obiegowym, ale możliwe jest również wysłanie listów z uchwałami identycznej treści do każdego ze wspólników osobno.

Po otrzymaniu podpisanej przez wszystkich wspólników uchwały wybrany członek Zarządu powinien sporządzić protokół, a to zgodnie z zasadą wpisywania uchwał do protokołów, o której stanowi art. 248 Kodeksu.

GŁOSOWANIE PISEMNE

Drugą możliwością podjęcia uchwały poza zgromadzeniem wspólników jest tak zwane głosowanie pisemne. Składa się z dwóch etapów:

  1. jednomyślna decyzja wspólników o głosowaniu pisemnym,
  2. pisemne podjęcie uchwały większością wymaganą przez ustawę lub umowę spółki.

Od strony technicznej wygląda to zazwyczaj w ten sposób, że jednym listem zarząd wysyła dokument, na którym wspólnicy wyrażają zgodę na głosowanie pisemne oraz uchwałę (dla wszystkich wspólników jednej treści), za którą wspólnik może głosować, może być przeciwny jej podjęciu lub wstrzymać się od głosowania.

Dodatkowymi przesłankami takiego sposobu podjęcia uchwały są również następujące kwestie:

  1. zgoda musi dotyczyć konkretnej sprawy, konkretnego głosowania,
  2. wszyscy wspólnicy muszą otrzymać uchwałę jednakowej treści,
  3. wszyscy wspólnicy zostają zobowiązani do oddania głosu we wskazanym terminie.

Zasadniczą różnicą pomiędzy kurendą a głosowaniem pisemnym jest to, że w tym drugim przypadku nie wymaga się jednomyślności wspólników.

Wykonanie prawa głosu w obydwu przypadkach może nastąpić przez pełnomocnika.

UCHWAŁY POZA ZGROMADZENIEM A KORONAWIRUS

Taki tryb podejmowania uchwał może okazać się bardzo korzystny w okresie stanu epidemicznego. Spółka może dalej funkcjonować, a wspólnicy mogą podejmować ważne w tym okresie decyzje bez wychodzenia z domu.

Jednak nie we wszystkich sprawach podjęcie uchwał poza zgromadzeniem będzie możliwe. Przede wszystkim dotyczy to uchwał, dla których podjęcia przepisy ustawy wymagają zwołania zgromadzenia wspólników. Przykładem może być podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki, w przypadku strat określonych w art. 233 Kodeksu.

Nie rozwiązuje to również problemu zorganizowania zwyczajnego zgromadzenia wspólników.  Przeszkodą jest  udzielenie absolutorium członkom organów. Absolutorium udziela się bowiem w drodze głosowania tajnego.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest obecnie największym problemem spółek. Ustawodawca nie zdecydował się (jak na razie) na zmianę terminu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Nie ma również przyzwolenia ustawowego na odbycie zgromadzenia wspólników „na odległość” bez odpowiednich zapisów w umowach spółek. Więcej na ten temat pisałam TU. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i odpowiednie ruchy ze strony ustawodawcy.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *