Jakie przepisy Konstytucji biznesu nie weszły w życie od 30 kwietnia 2018 r.

Mimo tego, że zasadnicza część tzw. Konstytucji biznesu obowiązuje od 30 kwietnia, to część regulacji wejdzie w życie nieco później. Przyjrzyjmy się zatem tym rozwiązaniom, które jeszcze oczekują na wejście w życie.

Żeby wyjaśnić o co chodzi z tymi datami wejścia w życie, należy najpierw przypomnieć, że pakiet Konstytucji biznesu tworzy 5 różnych ustaw. Wśród nich jest tzw. ustawa wprowadzająca, czyli taka która wskazuje datę wejścia pozostałych czterech ustaw „merytorycznych”.

A te przepisy o datach też nie są proste.

Po pierwsze jest tak, że już w samym przepisie wprowadzającym m.in. Prawo przedsiębiorców jest wyjątek od jednoczesnego wejścia w życie całej ustawy. O tym wyjątku pisałem tutaj:

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zawieszenia działalności

Po drugie sama ustawa wprowadzająca też wejdzie w życie w różnych terminach. I właśnie o tym chcę dzisiaj napisać.

Oczywiście, zasadnicza cześć Konstytucji biznesu weszła w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli 30 kwietnia 2018 r. Tak jest też z ustawą zawierającą przepisy wprowadzające. Z wyjątkami wskazanymi w art. 236:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 184, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;

2)  art. 185, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.;

3)  art. 188, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Na co zatem będziemy jeszcze oczekiwać?

[art. 184] – 1 lipca 2018 r., a więc z początkiem wakacji, wejdą w życie zmiany także „świeżej” ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmiany dotyczą głównie rejestru podmiotów prowadzących działalność turystyczną oraz możliwości zawieszenia działalności przez takiego przedsiębiorcę.

[art. 185]11 lipca 2019 r., zatem najpóźniej z całej Konstytucji biznesu, wejdą w życie zmiany w ustawie (także zresztą z 24 listopada 2017 r.) o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to zatem przypadek zmiany ustawy zmieniającej. A chodzi jedynie o to, że powstanie rejestr producentów tablic i ich wtórników, który będzie działalnością regulowaną w rozumieniu Prawa przedsiębiorców. Jest zmiana wybitnie techniczna, bez żadnego znaczenia merytorycznego.

[art. 188] – 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy jeszcze nowszej ustawy (z dnia 15 grudnia 2017 r.) o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378). Ta zmiana nie ma również żadnego znaczenia merytorycznego.

Po co zatem w ogóle inne terminy wejścia w życie tych przepisów? Ano chodzi o to, że ustawa zmienia przepisy które same jeszcze nie weszły w życie. Np. ustawa o usługach turystycznych wejdzie w życie 1 lipca 2018 r., zatem jej zmiana też musi wówczas zacząć obowiązywać.

Zawieszenie działalności – wypowiedź dla lex.pl

W ostatnim czasie kilkakrotnie pisałam o zmianach w zawieszeniu działalności, wprowadzonych przez Konstytucję biznesu, m.in. tutaj:

Zawieszenie działalności na czas nieokreślony od marca 2018 r.

Zmiany są istotne, ponieważ będzie możliwe zawieszenie działalności na czas nieokreślony. O opinię w tej sprawie poprosiła mnie redaktor J. Ojczyk, której artykuł z moją wypowiedzią znajdziecie na portalu Twoja Firma, prowadzonego przez lex.pl.

Zachęcam do lektury!

CAŁY ARTYKUŁ

Dzisiaj Konstytucja biznesu weszła w życie

Dzisiaj, czyli 30 kwietnia 2018 r., w życie weszły ustawy tworzące tzw. Konstytucję biznesu. Właśnie o tych ustawach – a właściwie o rozwiązaniach prawnych w nich zawartych – piszemy dla Was w tym serwisie od kilku miesięcy.

Najważniejsza dla Was, przedsiębiorców, jest oczywiście ustawa Prawo przedsiębiorców. W ustawie tej zawarte są bowiem podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia działalności w Polsce. Nie ma co ukrywać – większość z tych przepisów to jedynie powtórzenie i uporządkowanie regulacji znanych już od lat. Kilka nowości jednak od dzisiaj obowiązuje. Do najciekawszych należą:

Ulga na start

To ułatwienie dla tych z Was, którzy swoją przygodę z biznesem rozpoczynają. Polega ona na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku działalności. Więcej o tym rozwiązaniu pisaliśmy tutaj:

Ulga na start – kiedy przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS?

Działalność nieewidencjonowana

Z pewnych ułatwień w prowadzeniu firmy mogą skorzystać osoby, które prowadzą działalność dorywczo, osiągając małe przychody. Szczegóły tutaj:

Działalność nieewidencjonowana w Prawie przedsiębiorców

Prokura

Koniec z udzielaniem dziwnych i mało czytelnych pełnomocnictw. Od dzisiaj każdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji może ustanowić prokurę na takich samych zasadach jak największa spółka akcyjna w Polsce:

Prokura wreszcie dla każdego przedsiębiorcy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Osoby prowadzące biznes uzyskają wreszcie swojego rzecznika, czyli osobę mającą dbać o ich interesy i w razie potrzeby interweniować na najwyższym szczeblu. Na razie nie wiemy, gdzie będzie siedziba tego organu ani kto obejmie tę funkcję, ale niedługo zapewne się dowiemy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Jakie zmiany jeszcze przyniosła nam Konstytucja biznesu? Na pewno jeszcze o tym będziemy pisać. Zapraszamy!

Kontrola działalności gospodarczej w nowej ustawie Prawo przedsiębiorców

Problem kontroli działalności gospodarczej spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Choć badania pokazują, że przedsiębiorcy najbardziej boją się niestabilności prawa oraz nadmiaru obowiązków biurokratycznych, w świadomości wielu osób to kontrola skarbówki czy ZUSu jest wciąż przerażająca. Najbardziej uczciwy przedsiębiorca będzie się obawiał, że jak urzędnik się uprze, to “coś” znajdzie. Na szczęście – kontrola to nie samowolka. Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy są chronieni przez ustawę – Prawo przedsiębiorców, a dokładnie – przepisami zawartymi w jej rozdziale V “Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej“.

Nie ma co ukrywać – rewolucji w tym zakresie nie ma i nie będzie. Istniejące obecnie i zachowane w Prawie przedsiębiorców wszelkiego rodzaju ograniczenia wpływają pozytywnie na powstrzymanie ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Te ograniczenia dotyczą przede wszystkim liczby kontroli działalności gospodarczej, ich intensywności czy sposobu prowadzenia.

Ustawa Prawo przedsiębiorców w większości jedynie porządkuje kwestie dotyczące kontroli zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. U.s.d.g. znowelizowała w tym zakresie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Już wtedy dodano przepisy dot. m.in.:

  • konieczności prowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach działalności przed dokonaniem kontroli;
  • zasady udostępniania książki kontroli (w szczególności w formie elektronicznej);
  • zakaz prowadzenia powtórnej kontroli o tym samym przedmiocie.

Zostaje zachowana (wprowadzona także 1 stycznia 2017 r.) instytucja skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli (art. 59 ust. 14 i 15 Prawa przedsiębiorców).

Zgodnie z tymi przepisami w razie przewlekłości czynności kontrolnych przedsiębiorca może wnieść do sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje czynności kontrolnych. Do skargi tej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczące skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 59 ust. 15 ustawy).

Konstytucja biznesu – objaśnienia prawne, czyli urzędowe opinie ogólne

Teoretycznie organy państwa powinny pomagać przedsiębiorcom. Zapewne każdy prezes czy właściciel firmy ma własne zdanie na ten temat, jednak teoria jest taka, że władza wspiera biznes.

Objaśnienia prawne

Jednym z przejawów owego wspierania jest nowa instytucja w polskim prawie, czyli objaśnienia prawne. Objaśnienia zostały wprowadzone w art. 33 ustawy Prawo przedsiębiorców. Wyjaśnijmy zatem, czym są owe „objaśnienia”.

To nic innego jak urzędowe wyjaśnienia przepisów dotyczących prowadzenia biznesu. Takie opinie prawne wydawane przez organy.

Owe objaśnienia będą wydawane przez ministrów oraz te organy, które upoważnione są do opracowywania projektów aktów prawnych (np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Urząd Regulacji Energetyki).

Objaśnienia będą wydawane z urzędu (w zakresie działania organu) albo na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Opinie te mają dotyczyć praktycznych aspektów stosowania prawa i powinny uwzględniać orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE.

Oznacza to, że żaden przedsiębiorca (ani ich organizacja) nie będzie mógł wystąpić do ministra o wydanie objaśnień (temu służy utrzymana interpretacja indywidualna). Można będzie jednak prosić o to Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jeżeli uzna on temat za wystarczająco ważny i doniosły, zapewne wystąpi do np. ministra o wydanie objaśnień prawnych.

Publikacja objaśnień

Objaśnienia prawne mają być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego ministra lub organu wydającego objaśnienie, w specjalnej zakładce pod nazwą „objaśnienia prawne”. Czekamy zatem na to, kto pierwszy taką zakładkę utworzy.

Znaczenie objaśnień

Objaśnienia prawne – podobnie jak opinie prawne wydawane przez prawników – nie są wiążące dla przedsiębiorcy. Ważne jest jednak to, że firma nie może ponosić żadnych negatywnych skutków zastosowania się do objaśnień: ani sankcji administracyjnych, ani finansowych czy karnych.

Co więcej, objaśnienia mogą być zmieniane przez autorów, ale – to ważne – zmiana objaśnień prawnych nie może wpłynąć na sytuację tych przedsiębiorców, którzy wcześniej zastosowali się do tych zmienianych objaśnień.

Objaśnienia będą też miały znaczenie dla tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Moja ocena objaśnień prawnych

W założeniu autorów ustawy objaśnienia prawne mają „przyczynić się do zwiększenia jednolitości praktyki stosowania przepisów prawa przez organy administracji publicznej, a tym samym wpływać na pewność i stabilność prawa”. Uważam, że akurat ten cel można zrealizować poprzez odpowiednią jakość prawa. Jaki bowiem sens mają przepisy tak niejasne, że trzeba je urzędowo „objaśniać”?

Być może jednak objaśnienia będą miały jakiś sens. Jeżeli będą powszechnie dostępne i będą napisane prostym językiem, to mogą pomóc w prostych sprawach. Obawiam się jednak, że również te „objaśnienia” mogą wymagać dalszych wyjaśnień. Moja obawa wynika z tego, że obecnie organy publikują różne poradniki czy stanowiska, jednak ich zrozumienie wcale nie jest proste.

Ale nie narzekajmy, może objaśnienia rzeczywiście wskażą kierunek? A jeżeli pojawią niejasne się objaśnienia prawne to prawnicy na pewno je odpowiednio wyjaśnią.

1 2 3 4 11 Strona 2 z 11