Aktualizacja danych w CRBR

Większość istniejących spółek dokonała zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych już w zeszłym roku. Niemniej o CRBR nie należy zapominać. Szczególnie teraz, gdy nowe przepisy rozszerzają krąg podmiotów obowiązanych oraz nakładają nowe kary administracyjne.

Aktualizacja danych w CRBR – stary obowiązek, nowe kary

Aktualizowanie danych w CRBR nie jest niczym nowym. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w art. 58 wskazuje kto jest obowiązany do zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizowania.

Od 31 października 2021 r. obowiązek aktualizowania danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR nabiera większej wagi dla podmiotów zobowiązanych z uwagi na nowe kary administracyjne.

Tekst ustawy nowelizującej znajduje się tutaj >>.

Aktualnie przepis art. 153 ust. 1 ustawy budzi wątpliwości. Literalnie przewiduje karę za niedokonanie zgłoszenia. Jednocześnie przepis ten powinno się interpretować w związku z art. 58 ustawy, który nakazuje aktualizować dane.

Ustawodawca postanowił rozwiać powyższe wątpliwości. Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie w art. 153 ustawy jasnego zapisu. Aktualizować dane trzeba, a za brak aktualizacji będzie grozić kara do 1.000.000 zł.

Kto i jakie dane aktualizuje

Aktualizować dane muszą wszystkie podmioty, które dokonały zgłoszenia (katalog tych podmiotów określa art. 58 ustawy). Trzeba pamiętać, że od 31 października 2021 r. do katalogu dodane zostaną nowe podmioty np. fundacje.

Podstawowe informacje na temat każdego beneficjenta rzeczywistego to:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • obywatelstwo (a po nowelizacji każde posiadane obywatelstwo),
  • państwo zamieszkania,
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kiedy dokonać aktualizacji

Do tej pory informacje te wynikały z „pytań i odpowiedzi” opublikowanych (i regularnie uzupełnianych) na stronie Ministerstwa Finansów. Jednakże ustawodawca postanowił sprecyzować te kwestie w ustawie. Nowy art. 58 ust. 1a ustawy wskazuje, że:

Informacje zgłoszone do Rejestru są aktualizowane w przypadku podmiotów, o których mowa w:

  1. 58 pkt 1-5 i 7-13, w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania;
  2. 58 pkt 6, w terminie 7 dni od dnia dokonania ich zmiany (dotyczy trustów).

Powyższe oznacza, że skuteczna rezygnacja członka zarządu zobowiązuje Spółkę do zaktualizowania jej beneficjentów rzeczywistych w CRBR poprzez usunięcie z rejestru wskazanego członka zarządu w terminie 7 dni od dnia złożenia rezygnacji, a właściwie otrzymania jego rezygnacji przez właściwy organ, chyba że inna data została wskazana w treści rezygnacji.

Powyższe jest tylko przykładem, inne dotyczyć będą chociażby wspólników lub danych beneficjentów rzeczywistych (np. zmiany ich państwa zamieszkania).

Nowe obowiązki w CRBR

O nowych obowiązkach w CRBR pisała już Karolina. Jej wpis można znaleźć tutaj >>.

CRBR zawsze w pamięci

Zgłoszenie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych należy traktować podobnie jak zgłoszenie zmian w KRS. To drugie nie nasuwa wątpliwości – zmieniamy członka zarządu i dokonujemy zmian w KRS. Aktualizacja danych w CRBR powinna następować z takim samym automatyzmem.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *