Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

Każdego przedsiębiorcę może dotknąć sytuacja, w której będzie zmuszony zawiesić swoją działalność gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG zawiesić działalność można na co najmniej 30 dni. Górna granica okresu zawieszenia została zlikwidowana, co oznacza tyle, że można tego dokonać na czas nieokreślony. Główne zasady dotyczące zawieszenia działalności znajdziesz w linku poniżej, tutaj z kolei przeczytasz o tym jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej.

https://konstytucjabiznesu.biz/zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-nowe-zasady/

Ustawodawca w art. 25 Prawo Przedsiębiorców określił skutki zawieszenia działalności gospodarczej. Poprzez skutki możemy rozumieć zakazy, ale i powinności oraz uprawnienia jakie ma Przedsiębiorca. Wartym podkreślenia jest fakt, że zawieszenie działalności przez Przedsiębiorce nie uchroni go przed ewentualną kontrolą odpowiednich organów. Podstawową zasadą obowiązującą przedsiębiorcę w czasie zawieszenia działalności jest zakaz jej wykonywania określony w ust. 1 ustawy:

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z kolei w ust. 2 określono szereg uprawnień i obowiązków, które przysługują Przedsiębiorcy w czasie trwania zawieszenia:

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1)  może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2)  może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3)  może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4)  ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5)  wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6)  może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7)  może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Dziewczyna z RODO w torebce

Niektórzy uważają, że damska torebka jest kopalnią skarbów, inni mówią, że to źródło wiedzy o kobiecie, pozostali porównują ją do Google. Zbierając te wszystkie uwagi w jedną całość stwierdzam krótko – w damskiej torebce można znaleźć wszystko. Ja, w swojej, od pewnego czasu noszę podręczne wydanie RODO. Jestem więc dziewczyną z RODO w torebce 🙂

Nazywam się Oliwia Radlak. Obecnie odbywam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. W codziennej pracy zajmuję się kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zakładka „RODO w firmie” powstała jako odpowiedź na wyzwanie, z którym my wszyscy (przedsiębiorcy) musimy zmierzyć się od dnia wejścia w życie RODO – Ogólnego Rozporządzania o ochronie danych osobowych, tj. od dnia 25 maja 2018 r. Wyzwaniem tym jest ochrona danych osób fizycznych, w tym również jednoosobowych przedsiębiorców.

Wdrożenie RODO w firmie można podzielić na trzy etapy:

  • Stworzenie dokumentacji,
  • wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w firmie (praktyczny aspekt RODO),
  • dokonanie oceny, okresowej kontroli oraz aktualizacji przyjętych zasad.

RODO, co do zasady nie określa sposobów zabezpieczenia danych. Tak więc drogi do zapewnienia tej ochrony możemy obrać samodzielnie. Niezbędne jest jednak stworzenie odpowiedniej dokumentacji, wypracowanie wewnętrznych zasad ochrony danych oraz kontrola ich przestrzegania.

W kolejnych wpisach przeanalizuję wyszczególnione powyżej etapy wdrożenia RODO, a także skupię się na obowiązkach przedsiębiorcy wynikających bezpośrednio z RODO. Będę również nawiązywać do nowej, polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązującej od dnia 25 maja tego roku.

Teraz, kiedy upewniliśmy się, że 25 maja nie był końcem świata, a emocje już opadły, mogę stwierdzić, że wdrożenie RODO w firmie nie jest rzeczą trudną. Jednakże aby uniknąć niemiłych konsekwencji nieprawidłowej ochrony danych należy podejść do tematu profesjonalnie.

Zawieszenie działalności gospodarczej – nowe zasady

Zawieszenie działalności gospodarczej 2018r. 

Duża część waszych zapytań dotyczy zawieszenia działalności gospodarczej. Pisaliśmy na ten temat już w styczniu:

Zawieszenie działalności na czas nieokreślony od marca 2018 r.

Chcąc ułatwić Wam znalezienie odpowiedzi postanowiliśmy też zebrać w jednym miejscu główne zasady umożliwiające zawieszenie działalności na czas określony i nieokreślony.

Komu przysługuje zawieszenie działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 22 ust 1 prawa przedsiębiorców zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej może Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Na jaki okres możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Tutaj mamy dwie sytuacje, ustawodawca przewidział inne zasady dla osoby fizycznej wpisanej do CEIDG, a inne dla przedsiębiorcy wpisanego do KRS.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. (art. 23 ust. 1 prawa przedsiębiorców)

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. (art. 23 ust. 2 prawa przedsiębiorców)

Zawieszenie działalności gospodarczej w praktyce:

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, wnioski te znajdziecie tutaj:

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wcześniejsza emerytura a inny angaż

Nasz Klient pojawił się w Kancelarii z prośbą o pomoc właśnie przy sporządzeniu odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania prawa do wcześniejszej emerytury oraz dalszego poprowadzenia sprawy sądowej. Wskazał, że ma jednak duży problem. Całą historię możesz prezczytać na blogu:

Wcześniejsza emerytura a inny angaż

Zwrot wniosku o wpis sprawozdania finansowego

Od 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa diametralnie zmieniająca zasady składania sprawozdań finansowych spółek do KRS. Zgodnie z art. 19e ust. 1 ustawy o KRS złożenie dokumentów następuje poprzez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Wychodzi jednak na to, że nie wszyscy w to uwierzyli. To co się stanie gdy złożymy sprawozdanie finansowe w “tradycyjnej” papierowej formie wyjaśnia mec. Karol Sienkiewicz w poniższym wpisie:

Zwrot wniosku o wpis sprawozdania finansowego

1 2 3 4 5 18 Strona 3 z 18