Rady nadzorcze w nowelizacji KSH

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzająca do prawa polskiego prawo holdingowe, zawiera również szereg przepisów regulujących szczegółowo organizację i funkcjonowanie zarządów oraz rad nadzorczych spółek. W ten sposób dojdzie do jeszcze większego sformalizowania działalności spółek kapitałowych.

Wielka nowelizacja KSH

Po pierwsze dlatego, że wprowadza szereg nowych przepisów, przez które samo przebrnięcie zabiera sporo czasu. Po drugie dlatego, że wprowadza nowe instytucje, które doprowadzą do jeszcze większego sformalizowania spółek kapitałowych. Z projektem nowelizacji można zapoznać się TUTAJ>>

Co czeka rady nadzorcze?

Przepisy wielkiej nowelizacji KSH wprowadzają zmiany praktycznie w każdej sferze dotyczącej rad nadzorczych. Projektowane zmiany dążą do sformalizowania realizacji głównych założeń dotyczących rad tj. sprawowania przez nie stałej kontroli spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Ustawodawca wprowadza zasady dotyczące funkcjonowania i organizacji rad, które do tej pory określane były umowami spółek lub regulaminami tych organów.

Nowe przepisy mają szczegółowo regulować:

  1. obowiązki rad nadzorczych,
  2. prawo żądania informacji od Spółki, jej pracowników i osób współpracujących,
  3. prawo ustanawiania komitetów,
  4. prawa powoływania doradców,
  5. organizację posiedzeń rady oraz sposobu podejmowania uchwał,
  6. obowiązek protokołowania posiedzeń,
  7. i inne (poniżej).

Business judgement rule

Nowelizacja przewiduje odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych opartą na zasadzie business judgment rule, czyli zasadzie biznesowej oceny sytuacji. Oznacza to możliwe wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów. Wyłączenie będzie możliwe o ile błędne decyzje podejmowane były w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego. Wprowadzenie tej zasady ma umożliwić ocenę organów przez pryzmat prawidłowości trybu podejmowania decyzji i okoliczności temu towarzyszących, a nie jedynie ich skutków.

Zasady obliczania kadencji organów

Obowiązujące przepisy prawa nie są precyzyjne w tym zakresie. Wymagały swojej interpretacji przez komentatorów i sądy. Aktualnie przepisy te co prawda nie budzą już wątpliwości, mimo wszystko ustawodawca planuje je doprecyzować.

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. O ile oczywiście umowa spółki nie stanowi nic innego. Jeżeli więc członek organu został powołany uchwałą z dnia 1 czerwca 2021 r. jego kadencja upłynie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie za 2023 r. Czyli dopiero w 2024 r.

Nowe uregulowania dotyczące rad nadzorczych wynikają również z wprowadzenia prawa holdingowego, o którym pisaliśmy już TUTAJ>> Do tematu będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu
Doradca Rady Nadzorczej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *