Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna w nowej ustawie – Prawo przedsiębiorców?

W ustawie – Prawo przedsiębiorców ustawodawca wprowadza nowe pojęcie określane jako utrwalona praktyka interpretacyjna. Wiąże się ona ściśle z zasadą pewności prawa, wyrażoną w art. 14 ustawy – Prawo przedsiębiorców:

Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Jak wskazują projektodawcy w uzasadnieniu do ustawy:

Istotnym celem nowej ustawy jest (…) zwiększenie pewności prawa wśród przedsiębiorców oraz ich bezpieczeństwo prawne, czemu mają służyć przewidziane w projekcie instytucje prawne takie jak: zasady ogólne prawa gospodarczego, interpretacje indywidualne, objaśnienia prawne czy utrwalona praktyka interpretacyjna (…).

Jak więc nietrudno zauważyć, utrwalona praktyka interpretacyjna, to jedno z narzędzi służących zasadzie pewności prawa. Jak należy więc rozumieć to sformułowanie? Na to pytanie odpowiada art. 35 ust. 4 ustawy – Prawo przedsiębiorców:

Są to wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych.

W pojęciu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” mieszczą się więc zarówno:

  • interpretacje indywidualne (w rozumieniu art. 34 ustawy),
  • objaśnienia prawne (w rozumieniu art. 33 ustawy).

Stosowanie się organów do wskazanych instytucji dotyczących wykładni prawa – interpretacji indywidualnych czy objaśnień prawnych – ma zmniejszać ryzyko nieuzasadnionego (niezgodnego z prawem) działania organów oraz wpływać na zwiększenie jednolitej praktyki organów z różnych obszarów kraju, a niekiedy także organów różnych szczebli struktury administracji publicznej.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *