Każdy, kto zetknął się z prokurą wie, że to jest szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Owa szczególność polega na tym, że udzielić prokury może wyłącznie przedsiębiorca oraz na tym, że zakres prokury (bardzo zresztą szeroki) wynika z ustawy (czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa) a nie z tego, co sobie życzy mocodawca. Dlatego prokury udziela się osobom naprawdę zaufanym.

Prokury może udzielić tylko przedsiębiorca, ale nie każdy. Prawo to ma tylko ten przedsiębiorca, który podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Nie ulega wątpliwości, że chodzi o przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli przede wszystkim spółki osobowe (np. jawna czy partnerska) i kapitałowe (np. akcyjna). Ale czy prokurę może ustanowić przedsiębiorca jednoosobowy? W obecnym stanie prawnym kwestia ta budzi wiele wątpliwości (jak to u prawników często bywa). W sumie to dziwne, dlaczego przedsiębiorca wpisany do KRS ma więcej uprawnień niż ten z CEIDG.

Dlatego dobrze się stało, że autorzy Konstytucji biznesu postanowili w końcu sprawę ostatecznie wyjaśnić i zmienić przepisy Kodeksu cywilnego. Odpowiedni przepis zmieniający znalazł się w art. 3 ustawy wprowadzającej Konstytucję biznesu. Zmienia on m.in. definicję prokury zawartą w art. 109 (1) § 1 kc na następującą:

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Oczywiście prokura będzie zgłaszana do CEiDG, podobnie jak obecnie jest zgłaszana do KRS.

Na etapie konsultacji aprobatę dla tego rozwiązania zgłosił m.in. Business Centre Club, którego jestem członkiem:

Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do ustanowienia prokury w obrębie przedsiębiorców i przyznania legitymacji czynnej do udzielenia prokury wyłącznie przedsiębiorcom rejestrowym. W związku z tym BCC akceptuje omawianą zmianę w Kodeksie cywilnym, umożliwiającą także przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą ustanawianie prokury.

Ja również zmianę tę oceniam zdecydowanie pozytywnie.

Data jeszcze nie jest pewna na 100%. Odpowiedzi na to pytanie trzeba będzie szukać w ustawie wprowadzającej pakiet ustaw tworzących Konstytucję biznesu. W każdej z ustaw „merytorycznych” projektowany jest bowiem taki przepis końcowy:

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia … – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. …).

Jest to zatem odesłanie do ustawy „technicznej”. W tej zaś ustawie, w art. 1 ust. 1 jest taka propozycja dotycząca Prawa przedsiębiorców (najważniejszej z ustaw):

Ustawa z dnia … – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., z wyjątkiem art. 18, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2018 r.

Zatem co do zasady Konstytucja biznesu ma wejść w życie w czwartek, 1 marca 2018 r.

Wskazany powyżej wyjątek dotyczy ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (o czym będziemy jeszcze pisać).

A jak będzie w rzeczywistości z tym wejściem w życie? To zależy od tempa prac w parlamencie.

The goal of the authors of the polish Business Constitution is, among others, combining in one legal act provisions regarding cross-border service activities, branches and representative offices of foreign entrepreneurs as well as other rules of conducting business by foreign companies in Poland. This is to be served by the new Act on the rules for the participation of foreign entrepreneurs and other foreign persons in the course of trade on the territory of the Republic of Poland.
With the entry into force of the polish Business Constitution, the existing regulations concerning foreign entrepreneurs will be lost. Will it influence the functioning of foreign companies somehow?
To some extent, yes. It results from art. 205 of the Act introducing the polish Business Constitution. Pursuant to this provision, a foreign entrepreneur must submit a motion to delete him from the National Court Register (KRS) within 9 months of the entry into force of the Business Constitution. If such a request is not submitted then the registration court ex officio deletes the foreign enterprise from the KRS.
At the same time, a foreign entrepreneur – who intends to continue business in Poland – must take other actions. The law requires him to submit an application for entry of a branch of a foreign entrepreneur or to the National Court Register (company) or to the Central Register and Information on Economic Activity (person).
If such a request is submitted on time and the branch is entered into the National Court Register or records, the entrepreneur will still have all the existing rights and obligations resulting from concessions, permits and concessions granted earlier (unless the act or concession provides otherwise).
Therefore, should foreign entrepreneurs be afraid of the business constitution? Probably not, but they should remember to complete deadlines for necessary formalities.

Regulacje prawne nazwane ładnie Konstytucją biznesu to w rzeczywistości aż pięć ustaw. Dopiero rozpoczęły się prace parlamentarne nad tymi projektami, ale warto w jednym miejscu zebrać wszystkie projekty.

Dlaczego?

Dlatego, że projekt posiada swoje uzasadnienie. A do uzasadnienia trzeba czasami sięgać w przypadku wątpliwości. One bowiem wskazują, co autor miał na myśli. Stanowią zatem bezcenne źródło informacji. Dlatego w jednym miejscu zebrałem linki do tej piątki:

Ustawa Prawo przedsiębiorców – Druk nr 2051

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Druk nr 2052

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – Druk nr 2053

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Druk nr 2054

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – Druk nr 2055.

Zapraszam do lektury projektów i uzasadnień.

W każdej ustawie bardzo ważne są te normy, które dotyczą innych ustaw – przepisy zmieniające i uchylające. Nie inaczej jest w przypadku Konstytucji biznesu.

W tym jednak przypadku zmian jest tak wiele, że autorzy projektu zaproponowali ujęcie ich w osobnej ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Projekt ustawy oraz uzasadnienie dostępne są tutaj: (Druk nr 2055).

Ustawa ta w całości usunie z porządku prawnego trzy inne ustawy, w tym dobrze wszystkim znaną i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta miała około 70 nowelizacji i doczekała się 6 tekstów jednolitych (ostatni 8 listopada 2017 r.). Jej główną wadą były niedoskonałe regulacje dotyczące kontroli. Czy w Prawie przedsiębiorców będzie to lepiej uregulowane? Zobaczymy.

Ponadto uchylona zostanie ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (tak, tytuł ustawy nie uległ do tej pory zmianie). Ta ustawa obecnie nie ma większego znaczenia praktycznego, ale swoje zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski posiada.

Moc straci także ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawę tę zastąpić ma ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Druk nr 2054).

Jakie praktyczne znaczenie ma uchylenie tych ustaw? O tym w kolejnych wpisach.

1 28 29 30 31 Strona 30 z 31