Aktualizacja: obecnie po wszystkie informacje dotyczące przygotowywania i składania pozwów zapraszam na bloga Wojciecha Jelińskiego – https://www.pozewzfaktury.pl/

Jaki adres przedsiębiorcy podać w pozwie? Czy pozew wysłać na adres z CEIDG czy zamieszkania? Konstytucja biznesu nowelizuje m.in. Kodeks postępowania cywilnego, zmieniając nieco wymogi formalne pozwu, które musi spełnić osoba dochodząca swoich roszczeń. A chodzi o sprawę bardzo ważną, czyli o adres pozwanego.

Problem z adresem jest taki, że jego wadliwe podanie w zasadzie uniemożliwia szybkie i skuteczne prowadzenie procesu. Jaki adres podać w pozwie, jeżeli dłużnikiem jest osobo fizyczna, będącą przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG? Adres zamieszkania czy adres z CEIDG? Sprawa ta budzi szereg wątpliwości.

Z jednej bowiem strony w pozwie trzeba podać adres zamieszkania (art. 126 § 2 pkt 1 kpc). Ale z drugiej strony doręczeń pismo przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG dokonuje się na adres z ewidencji (art. 133 § 2a kpc). A skąd wziąć ten adres zamieszkania? Przecież w CEIDG nie ma takiego adresu. Legitymować kontrahenta? To też nie zadziała, w nowych dowodach osobistych nie podaje się już adresów.

I efekt jest taki, że niezbyt uczciwi przedsiębiorcy wymyślają swoje adresy zamieszkania, podając np. w umowach całkiem fikcyjne dane. W efekcie nie można skutecznie doręczyć pozwu i zaczyna się walka z czasem. Jednym słowem, same problemy.

Dlatego cieszę się, że kwestię tę Konstytucja biznesu wyjaśnia w sposób jednoznaczny: liczył się będzie adres do korespondencji z CEIDG. I ten adres ma być podany w pozwie. Ustawa wprowadzająca Konstytucję biznesu nadaje nowe brzmienie art. § 2 pkt 1 kpc:

§ 2 Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rację ma więc Izba Gospodarcza Gazownictwa, która w procesie opiniowania wskazała:

Wprowadzenie nowego brzmienia art. 126 § 2 pkt 1) k.p.c. stanowi niejako uzupełnienie realizacji głównego zamierzenia ustawodawcy, mającego na celu usprawnienie powodom dochodzenie swoich praw przeciwko nierzetelnym podmiotom/kontrahentom, co należy ocenić pozytywnie.

Po nowelizacji łatwiej będzie spełnić wymogi formalne pozwu, co ma znaczenie dla przedsiębiorców. Jaki adres przedsiębiorcy podać w pozwie? Od 1 marca będzie to jasne: adres z CEIDG.

Wszędzie dobrze ale w sądzie gospodarczym najlepiej

Naszym celem jako prawników jest informowanie przedsiębiorców o przepisach dotyczących prowadzeniu biznesu, w tym o tzw. Konstytucji biznesu. I podobne zadanie ma również Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, której nasza Kancelaria jest członkiem. Co więcej, doradzamy Izbie przy realizacji ciekawego projektu Biznes na obcasach.

Z tych względów postanowiliśmy zaprosić Izbę do współpracy przy tworzeniu tego serwisu. Uważamy bowiem, że bliska współpraca przedsiębiorców i prawników sprzyja rozwojowi firm, także tych zrzeszonych w IPH.

Czym właściwie zajmuje się Izba?

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu jest niezależną i apolityczną organizacją non profit zrzeszającą, na zasadach zupełnej dobrowolności z obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poprzez 29 lat działalności jej głównym celem było i jest wszechstronne wspieranie przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec władz oraz instytucji samorządu terytorialnego. Izba aktywnie wpływa na kształtowanie warunków społeczno-ekonomicznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Dzięki determinacji swoich przedstawicieli i ogromnemu doświadczeniu Izba jest jedną z czołowych organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców. Obecnie IPH zrzesza ponad 200 członków.

IPH to prestiż, ale również szereg bardzo wymiernych korzyści. Swoją misję wszechstronnego wspierania przedsiębiorców Izba realizuje poprzez szereg konkretnych działań, do których zalicza się m.in. zapewnienie dostępu do informacji oraz transfer wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. I stąd właśnie współpraca z naszym serwisem Konstytucjabiznesu.biz

Więcej informacji na temat Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu na: www.iph.torun.pl

 

 

Trwają ferie zimowe, więc można poruszyć temat mniej poważny. Chociaż Konstytucja biznesu dotyczyć ma prowadzenia firm, to kilka jej przepisów ma charakter historyczno-ideologiczny. Autorzy ustaw (skądinąd słusznie) doszli do wniosku, że trzeba w końcu usunąć z polskiego porządku prawnego poprzednią nazwę naszego kraju, czyli nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa. Proces, który ma nastąpić, określa się jako “denazyfikacja”.

Okazuje się bowiem, że mimo upływu ponad 28 lat od wyborów w czerwcu 1989 r. nadal w kliku ustawach PRL ma się w najlepsze. A wg projektu ustawy wprowadzającej (jednej z pięciopaku) chodzi tu o następujące akty:

ustawę o Polskim Czerwonym Krzyżu, ustawę o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju”, ustawę o polskiej strefie rybołówstwa morskiego, ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Autorzy tak uzasadniają potrzebę zmian:

Wskazane wyżej ustawy zostały przyjęte w poprzednim jeszcze ustroju prawnopaństwowym i w swoich zapisach odwołują się w niektórych miejscach do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz związanych z nią elementów czy wartości. Pomimo upływu wielu lat od transformacji ustrojowej, odesłania te nie uległy modyfikacji, przez co treść części zawartych we wspomnianych ustawach przepisów charakteryzuje się znaczącym stopniem anachroniczności czy też nawet całkowitą dezaktualizacją.

Np. w ustawie o polskiej strefie rybołówstwa morskiego preambuła ma treść następującą:

W celu wzmożenia ochrony żywych zasobów wód przyległych do brzegu morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania, stanowi się, co następuje:

Po zmianie, wynikającej z art. 7 ustawy prowadzającej Konstytucję biznesu preambuła będzie brzmiała tak:

W celu wzmożenia ochrony żywych zasobów wód przyległych do brzegu morskiego Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania, stanowi się, co następuje:

Pewna ciekawostka dotyczy Prawa prasowego. Na etapie projektu ustawy także z Prawa prasowego miał być usunięty PRL. Jednak obecnie, od 12 grudnia 2017 r., w ustawie tej nie ma już PRL. W wersji uchwalonej 26 stycznia 2018 r. Prawa prasowego już nie ma.

Jestem za tą zmianą, denazyfikacja jest potrzebna. Jednak w mojej ocenie można jej było dokonać w ramach pakietu ustaw denazyfikacyjnych (a przecież są takie), a nie gospodarczych. Biznesowi jest bowiem wszystko jedno, czy preambuła tej czy innej ustawy odwołuje się do PRL. Ważne jest to, by warunki prowadzenia działalności były na miarę XXI wieku i naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

Najbardziej “medialną” zmianą, jaką proponują twórcy Konstytucji biznesu jest tzw. ulga na start. Polega ona na założeniu, że “młody” przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy swojej działalności gospodarczej nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Następne 2 lata – składki będzie mógł opłacać na preferencyjnych warunkach (tak jak w aktualnym stanie prawnym) – tzw. “mały ZUS”.

Na czym polega ulga na start?

Warto przyjrzeć się art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który ustanawia warunki do zastosowania ulgi na start:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, są następujące:

  1. osoba fizyczna,
  2. podjęła działalność po raz pierwszy lub ponownie – ale minęło 60 miesięcy od jej zawieszenia lub zakończenia;
  3. nie świadczy działalności na rzecz pracodawcy, na rzecz którego wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności.

Przykład nr 1

Pielęgniarka X świadczyła pracę w oparciu o umowę o pracę w szpitalu Y do końca 2018. Od 1.01.2019 r. będzie wykonywała swoje obowiązki zawodowe jako przedsiębiorca w ramach zawartego w grudniu 2018 r. kontraktu na rzecz tego samego szpitala Y. Jest to jej pierwsza w życiu działalność gospodarcza. Z uwagi jednak na to, że świadczy pracę na rzecz byłego pracodawcy, pani X nie może skorzystać z ulgi na start. 

Przykład nr 2

Mechanik A ma świadczyć pracę w oparciu o umowę o pracę w warsztacie samochodowym B do końca lipca 2018 r. Jest byłym przedsiębiorcą – prowadził własną działalność gospodarczą od stycznia do grudnia 2012 r. Od sierpnia 2018 r. pan A zakłada ponownie działalność gospodarczą i będzie wykonywał te same czynności, ale na rzecz innego pracodawcy (warsztatu C). Z uwagi na upływ 60 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej działalności, pan A może skorzystać z ulgi na start. 

Czy trzeba korzystać z ulgi na start?

Ulga na start jest naszym uprawnieniem, z którego jedynie możemy, ale nie musimy korzystać. Przedsiębiorca może z niego zrezygnować, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Może wówczas i tak skorzystać z preferencyjnego, tzw. “małego” ZUSu przez okres 2 lat.

Jednakże nie można ukrywać, że z całą pewnością ulga na start ułatwi przedsiębiorcom rozkręcenie działalności. Koszty jej prowadzenia są duże, a jeśli się powiedzie, zawsze (i w każdej chwili) możemy zadeklarować opłacanie składek w wyższej wysokości.

Jeśli zainteresował Cię ten wpis i chcesz wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, zajrzyj na bloga Prawo dla pracodawcy.

 

————————

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Sprawdź tutaj:

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców będą obowiązywać od 30.04.2018? Q&A

 

I wszystko już jasne. Na 57. posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2018 r. uchwalono wszystkie ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu. Są to zatem następujące ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r.:

Pisząc zatem o tych ustawach przez najbliższe lata posługiwać będziemy się datą 26.01.2018 r.

Obecnie ustawy zostały skierowane do Senatu, ale nie przywiduję jakichś zmian w ich treści. Planowany zatem termin wejścia w życie – 1 marca 2018 r. – jest całkiem realny.

Co ciekawe, na tym samym posiedzeniu uchwalono również bardzo ważną ustawę zmieniającą przepisu o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z tymi zmianami też warto się zapoznać.

Nowelizacja ustawy o KRS i innych – adres dla doręczeń członka zarządu, kuratela i elektronizacja postępowania rejestrowego

Fotografia wpisu: Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

1 26 27 28 29 30 31 Strona 28 z 31