Celem autorów Konstytucji biznesu jest m.in. połączenie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących transgranicznej działalności usługowej, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz innych zasad prowadzenia biznesu przez firmy zagraniczne w Polsce. Służyć temu ma nowa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z wejściem w życie Konstytucji biznesu stracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych. Czy wpłynie to jakoś na funkcjonowanie firm obcych?

W pewnym zakresie tak. Wynika to z art. 205 ustawy wprowadzającej Konstytucję biznesu. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca zagraniczny musi w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji biznesu złożyć wniosek o wykreślenie go z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli wniosek taki nie zostanie złożony to sąd rejestrowy z urzędu wykreśli przedsiębiorstwo zagraniczne z Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym samym terminie przedsiębiorca zagraniczny – który zamierza dalej prowadzić biznes w Polsce – musi podjąć jeszcze inne działania. Prawo nakazuje mu bowiem złożyć wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego albo do KRS (spółka) albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoba fizyczna).

Jeżeli wniosek taki zostanie złożony w terminie i oddział zostanie wpisany do KRS lub ewidencji, to przedsiębiorca nadal będzie posiadał wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające z koncesji, zezwoleń i ulg przyznanych wcześniej (o ile ustawa lub koncesja nie stanowią inaczej).

Czy zatem przedsiębiorcy zagraniczni powinni obawiać się Konstytucji biznesu? Raczej nie, ale powinni pamiętać, żeby dopełnić terminów na niezbędne formalności.

Więcej o likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego przeczytasz na naszym blogu “Zakończenie działalności”:

Likwidacja oddziału spółki, gdy nie ma już przedsiębiorcy zagranicznego

Aby to, co robimy w życiu, móc kwalifikować jako “działalność gospodarcza”, muszą nasze działania spełniać kilka warunków. Wprowadzenie nowego Prawa przedsiębiorców i zastąpienie nim ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wiąże się ze zmianą tych warunków. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak wyłącznie pożegnanie z dotychczasowymi ograniczeniami, które w praktyce nie działały.

Dotychczasowa definicja

“Działalność gospodarcza” definiowana  jest obecnie (art. 2 u.s.d.g.) jako:

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Nowa “działalność gospodarcza” – co się zmienia?

Co się zmienia? Definicję skrócono i usunięto z niej wskazanie rodzajów działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza to:

zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Nie będzie już trzeba kwalifikować naszej działalności jako działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż lub działalności zawodowej. Podział ten był niedoskonały oraz niekiedy nierozłączny w sposób mało sensowny. Przecież możemy prowadzić jednocześnie działalność zarówno usługowo-budowlaną, jak i wytwórczo-handlową, a obie te działalności mogą być także dodatkowo zawodowe. Wyliczenie miało w założeniu być bardzo szerokie – i było, ale nie stanowiąc ograniczenia nie jest potrzebne.

Elementy nowej definicji

Warto wskazać, co kryje się pod przesłankami działalności gospodarczej w nowej-starej definicji tego pojęcia:

(1) zorganizowanie – muszą być wykorzystane konkretne składniki materialne i/lub niematerialne w definicji, połączone w sensowny funkcjonalny kompleks, który może uczestniczyć w obrocie gospodarczym. “Zorganizowanie” oznacza również podjęcie działań, które czynią naszą działalność widoczną na zewnątrz, np. baner reklamowy, wynajęcie lokalu i zagospodarowanie witryny sklepowej.

(2) zarobkowy charakter – uwaga! Nie jest to tożsame z przynoszeniem dochodu! Możemy ponieść stratę w naszym biznesie i jest to normalne i logiczne, natomiast musimy się nastawić na zysk. Niezarobkową będzie działalność, która od początku zakłada, że nie będziemy czerpać z niej zysku.

(3) ciągłość – wykonujemy pewne czynności regularnie i powtarzalnie. Jednorazowa akcja ze sprzedażą truskawek z ogródka wszystkim sąsiadkom nie czyni z nas przedsiębiorcy. Natomiast jeśli raz do roku sprzedajemy nasze owoce do hurtowni albo na targu, ale czynimy to regularnie co roku i takie są nasze założenia przy rozpoczynaniu działalności, to oczywiście jest to działalność ciągła. Ciągłość nie musi być tożsama z nieprzerwanym wykonywaniem danych czynności.

(4) we własnym imieniu – prowadzenie działalności na swoją rzecz i zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu.

Nasza ocena zmiany definicji “działalności gospodarczej”

Zmianę, którą wprowadzić chce ustawodawca, należy ocenić bardzo pozytywnie. Nie ma sensu utrzymywanie archaicznej już definicji działalności, zwłaszcza w sytuacji, gdy faktycznie posługiwano się jedynie wybranymi przesłankami, pomijając rodzaje działalności gospodarczej.

Każdy, kto zetknął się z prokurą wie, że to jest szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Owa szczególność polega na tym, że udzielić prokury może wyłącznie przedsiębiorca oraz na tym, że zakres prokury (bardzo zresztą szeroki) wynika z ustawy (czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa) a nie z tego, co sobie życzy mocodawca. Dlatego prokury udziela się osobom naprawdę zaufanym.

Prokury może udzielić tylko przedsiębiorca, ale nie każdy. Prawo to ma tylko ten przedsiębiorca, który podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Nie ulega wątpliwości, że chodzi o przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli przede wszystkim spółki osobowe (np. jawna czy partnerska) i kapitałowe (np. akcyjna). Ale czy prokurę może ustanowić przedsiębiorca jednoosobowy? W obecnym stanie prawnym kwestia ta budzi wiele wątpliwości (jak to u prawników często bywa). W sumie to dziwne, dlaczego przedsiębiorca wpisany do KRS ma więcej uprawnień niż ten z CEIDG.

Dlatego dobrze się stało, że autorzy Konstytucji biznesu postanowili w końcu sprawę ostatecznie wyjaśnić i zmienić przepisy Kodeksu cywilnego. Odpowiedni przepis zmieniający znalazł się w art. 3 ustawy wprowadzającej Konstytucję biznesu. Zmienia on m.in. definicję prokury zawartą w art. 109 (1) § 1 kc na następującą:

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Oczywiście prokura będzie zgłaszana do CEiDG, podobnie jak obecnie jest zgłaszana do KRS.

Na etapie konsultacji aprobatę dla tego rozwiązania zgłosił m.in. Business Centre Club, którego jestem członkiem:

Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do ustanowienia prokury w obrębie przedsiębiorców i przyznania legitymacji czynnej do udzielenia prokury wyłącznie przedsiębiorcom rejestrowym. W związku z tym BCC akceptuje omawianą zmianę w Kodeksie cywilnym, umożliwiającą także przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą ustanawianie prokury.

Ja również zmianę tę oceniam zdecydowanie pozytywnie.

Data jeszcze nie jest pewna na 100%. Odpowiedzi na to pytanie trzeba będzie szukać w ustawie wprowadzającej pakiet ustaw tworzących Konstytucję biznesu. W każdej z ustaw „merytorycznych” projektowany jest bowiem taki przepis końcowy:

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia … – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. …).

Jest to zatem odesłanie do ustawy „technicznej”. W tej zaś ustawie, w art. 1 ust. 1 jest taka propozycja dotycząca Prawa przedsiębiorców (najważniejszej z ustaw):

Ustawa z dnia … – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., z wyjątkiem art. 18, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2018 r.

Zatem co do zasady Konstytucja biznesu ma wejść w życie w czwartek, 1 marca 2018 r.

Wskazany powyżej wyjątek dotyczy ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (o czym będziemy jeszcze pisać).

A jak będzie w rzeczywistości z tym wejściem w życie? To zależy od tempa prac w parlamencie.

The goal of the authors of the polish Business Constitution is, among others, combining in one legal act provisions regarding cross-border service activities, branches and representative offices of foreign entrepreneurs as well as other rules of conducting business by foreign companies in Poland. This is to be served by the new Act on the rules for the participation of foreign entrepreneurs and other foreign persons in the course of trade on the territory of the Republic of Poland.
With the entry into force of the polish Business Constitution, the existing regulations concerning foreign entrepreneurs will be lost. Will it influence the functioning of foreign companies somehow?
To some extent, yes. It results from art. 205 of the Act introducing the polish Business Constitution. Pursuant to this provision, a foreign entrepreneur must submit a motion to delete him from the National Court Register (KRS) within 9 months of the entry into force of the Business Constitution. If such a request is not submitted then the registration court ex officio deletes the foreign enterprise from the KRS.
At the same time, a foreign entrepreneur – who intends to continue business in Poland – must take other actions. The law requires him to submit an application for entry of a branch of a foreign entrepreneur or to the National Court Register (company) or to the Central Register and Information on Economic Activity (person).
If such a request is submitted on time and the branch is entered into the National Court Register or records, the entrepreneur will still have all the existing rights and obligations resulting from concessions, permits and concessions granted earlier (unless the act or concession provides otherwise).
Therefore, should foreign entrepreneurs be afraid of the business constitution? Probably not, but they should remember to complete deadlines for necessary formalities.

1 26 27 28 29 Strona 28 z 29