Prokura wreszcie dla każdego przedsiębiorcy

Każdy, kto zetknął się z prokurą wie, że to jest szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Owa szczególność polega na tym, że udzielić prokury może wyłącznie przedsiębiorca oraz na tym, że zakres prokury (bardzo zresztą szeroki) wynika z ustawy (czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa) a nie z tego, co sobie życzy mocodawca. Dlatego prokury udziela się osobom naprawdę zaufanym.

Prokury może udzielić tylko przedsiębiorca, ale nie każdy. Prawo to ma tylko ten przedsiębiorca, który podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Nie ulega wątpliwości, że chodzi o przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli przede wszystkim spółki osobowe (np. jawna czy partnerska) i kapitałowe (np. akcyjna). Ale czy prokurę może ustanowić przedsiębiorca jednoosobowy? W obecnym stanie prawnym kwestia ta budzi wiele wątpliwości (jak to u prawników często bywa). W sumie to dziwne, dlaczego przedsiębiorca wpisany do KRS ma więcej uprawnień niż ten z CEIDG.

Dlatego dobrze się stało, że autorzy Konstytucji biznesu postanowili w końcu sprawę ostatecznie wyjaśnić i zmienić przepisy Kodeksu cywilnego. Odpowiedni przepis zmieniający znalazł się w art. 3 ustawy wprowadzającej Konstytucję biznesu. Zmienia on m.in. definicję prokury zawartą w art. 109 (1) § 1 kc na następującą:

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Oczywiście prokura będzie zgłaszana do CEiDG, podobnie jak obecnie jest zgłaszana do KRS.

Na etapie konsultacji aprobatę dla tego rozwiązania zgłosił m.in. Business Centre Club, którego jestem członkiem:

Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do ustanowienia prokury w obrębie przedsiębiorców i przyznania legitymacji czynnej do udzielenia prokury wyłącznie przedsiębiorcom rejestrowym. W związku z tym BCC akceptuje omawianą zmianę w Kodeksie cywilnym, umożliwiającą także przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą ustanawianie prokury.

Ja również zmianę tę oceniam zdecydowanie pozytywnie.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.