Interpretacja indywidualna wg Konstytucji biznesu

Zespół Konstytucji biznesu przygotowuje właśnie wniosek do Wojewody o wydanie interpretacji indywidualnej. To dobra okazja do omówienia zasad wydawania interpretacji indywidualnych wg Prawa przedsiębiorców.

Nowe jak stare

Sama instytucja interpretacji indywidulanych ma już długą tradycję i dobrze zakorzeniła się w naszym systemie prawnym. Do niedawna – czyli do 29 kwietnia 2018 r. – zasady ich wydawania regulowała ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Obecnie, czyli od 30 kwietnia, przepisy te zawarte są w Prawie przedsiębiorców (a dokładnie w art. 34 i 35 tej ustawy).

Generalna uwaga jest taka, że nowe przepisy nie wprowadzają jakichś kolosalnych zmian w interpretacjach. W dalszym ciągu wniosek może dotyczyć zaistniałego już stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji. Konieczne jest także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oraz danych przedsiębiorcy wskazanych w ustawie (nazwa, numer NIP oraz adres do korespondencji).

Opłata

Od wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Ale uwaga – opłatę należy wnieść od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeżeli więc będziemy w jednym wniosku pytać o 2 przyszłe zdarzenia, opłata wyniesie 80 zł. Najlepiej wnieś ją od razu z wnioskiem (czyli dołączyć dowód przelewu), ale można też wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja

Opłacony i formalnie poprawny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien doprowadzić do wydania przez organ decyzji. W tej decyzji będzie szczegółowy opis sprawy oraz wskazanie, czy organ przyznaje rację co do stanowiska wnioskodawcy czy też nie. Od decyzji takiej przysługuje oczywiście odwołanie.

Milczące wydanie decyzji z interpretacją

Taka decyzja powinna być wydana „bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku”.

A co będzie jak urząd nie zdąży? Tu jest pewna nowość. Otóż w takim przypadku uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej (czyli od 31go dnia), została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska zawartego we wniosku. W tym zakresie ustawa odsyła do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących tzw. milczącego załatwiania spraw. O tych przepisach jakiś czas temu pisał już mec. Iwo Fisz.

Nowelizacja k.p.a. od 1 czerwca 2017 r.

Pełna jawność

Ustawa wprowadza także obowiązek bezzwłocznej publikacji wydanych przez organ interpretacji. Publikacja taka – po usunięciu danych przedsiębiorcy – nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu.

Kogo wiąże interpretacja?

Po pierwsze należy pamiętać, że interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy. Można ją zatem stosować, ale nie trzeba. Jeżeli jednak przedsiębiorca zastosuje interpretację, to nie może być z tego powodu obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami.

Po drugie zaś interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów, które ją wydały. Może być co prawda zmieniona, ale wyłącznie w szczególnej sytuacji, w drodze wznowienia postępowania.

Podatki inaczej

Powyższe zasady nie dotyczą jednak interpretacji podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 17 Prawa przedsiębiorców „zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa”. Żeby zatem wystąpić o interpretację do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej musisz posługiwać się inną ustawą (jest ona podobna, ale nie identyczna).

Moja ocena regulacji

Przepisy dotyczące tych interpretacji nie mają aż tak dużego znaczenia praktycznego jak interpretacje podatkowe, do których stosuje się Ordynację podatkową. Ale mam nadzieję, że dzięki tej regulacji przedsiębiorcy będą chętniej występować do organów o interpretację dotyczącą innych niż podatki danin publicznych.

Ważne jest to, że interpretacje będą wpływać na tzw. utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której już pisaliśmy w tym serwisie:

Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna w nowej ustawie – Prawo przedsiębiorców?

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *