Konstytucja biznesu a oddział chińskiej spółki w Polsce

Dzisiaj na łamach Konstytucji biznesu artykuł Julity Tatałaj, praktykantki w Kancelarii, studentki Wydziału Prawa i Administracji UMK, a przy tym miłośniczki Państwa Środka. Julita podczas swojej majowej wizyty w Chinach uczestniczyła w Targach Pracy na Uniwersytecie Pekińskim. Poza lokalnymi ofertami pracy, pojawiło się mnóstwo ofert w oddziałach zagranicznych chińskich przedsiębiorstw, niektóre z nich rozważają wejście na polski rynek. Zainspirowało ją to do napisania artykułu, który odpowie Wam na pytanie jak założyć oddział przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce.

Konstytucja biznesu a oddział chińskiej spółki w Polsce

Czy Konstytucja biznesu zmienia zasady prowadzenia działalności w Polsce przez zagranicznych przedsiębiorców? Zagadnieniom tym została poświęcona jedna ustawa z tzw. pięciopaku, czyli nowa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez wielkich zmian

Nowa ustawa nie wprowadza rewolucyjnych rozwiązań. Większość przepisów jest bowiem tożsama z postanowieniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawowe zasady obowiązujące przedsiębiorców zagranicznych są następujące:

Po pierwsze przepisy różnicują przedsiębiorców zagranicznych w zależności od tego, skąd pochodzą. Inaczej bowiem traktowane są firmy z UE i EFTA a inaczej z pozostałych krajów. Przedsiębiorcy unijni mogą po prostu tworzyć oddziały na tych samych zasadach, co polscy przedsiębiorcy. Natomiast przedsiębiorcy z pozostałych państw, w tym z Chińskiej Republiki Ludowej, będą mogli tworzyć oddziały na zasadzie wzajemności.

Po drugie utrzymany został przepis, że przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Po trzecie ustawodawca utrzymał w mocy nałożony na przedsiębiorcę zagranicznego obowiązek ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Zrezygnowano jedynie z dołączenia do KRS potwierdzonego notarialnie wzoru podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (od niedawna polskie spółki też nie mają takiego obowiązku).

Jak utworzyć oddział na terytorium RP

Oddział to chyba najprostsza forma wejścia na rynek polski. Korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorstw. Aby podjąć działalność w ramach oddziału, wystarczy, że przedsiębiorca zagraniczny ustanowi osobę upoważnioną w oddziale do jego reprezentowania oraz uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

Postępowanie w KRS

Samo postępowanie w sprawie wpisu nie jest szczególnie skomplikowane. Warto jednak pamiętać, że poza typowymi wymogami określonymi w ustawie o KRS, przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany do przedstawienia:

  • odpisu aktu założycielskiego, umowy lub statutu wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski;
  • odpis z rejestru, w którym jest zarejestrowany, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowe obowiązki

Utworzenie oddziału powoduje powstanie również innych obowiązków. Oddział musi bowiem:

  • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”; np. Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  • zgłaszać Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii), wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Wykreślenie

W pewnych sytuacjach może dojść do wydania przez Ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o zakazie wykonywania działalności. Jej odpis, Minister przesyła do właściwego sądu rejestrowego. Decyzja taka zostanie wydana np. w sytuacji rażącego naruszania prawa polskiego czy likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział.

Przepisy przejściowe

Należy też pamiętać, że istniejące obecnie oddziały firm zagranicznych muszą dostosować swój biznes do rozwiązań przewidzianych w Konstytucji biznesu. Czas już leci!

Konstytucja biznesu a przedsiębiorca zagraniczny

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *