Upadłość przedsiębiorcy po jego śmierci

Już za niecałe dwa miesiące wchodzi w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Temat ten coraz częściej gości na naszych blogach, na których przede wszystkim doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

W poprzednim wpisie kilka słów poświęconych zostało zagadnieniu związanym z tym kim będzie zarządca sukcesyjny i jakie będą na nim spoczywały obowiązki. Dzisiejszy temat dotyczy ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci w kontekście zarządu sukcesyjnego.

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci przez zarządcę sukcesyjnego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Mianowicie, zgodnie z nowelizacją zarządca sukcesyjny zostaje dodany do kręgu osób, które mogą ogłosić upadłość przedsiębiorcy w razie jego śmierci. W takim przypadku przesłanką do ogłoszenia upadłości będzie sytuacja, w której zarządca sukcesyjny w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku utraci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Zgodnie z Prawem upadłościowym domniemywa się, że zarządca sukcesyjny utraci zdolność, o której mowa powyżej jeśli będzie pozostawał w opóźnieniu w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych w terminie przekraczającym trzy miesiące.

Termin na ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Co do zasady upadłość przedsiębiorcy można ogłosić w terminie roku od dnia jego śmierci. Natomiast w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego upadłość przedsiębiorcy będzie można ogłosić również w terminie roku od dnia jego śmierci, ale przed dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Obowiązki zarządcy sukcesyjnego związane z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci

Do obowiązków zarządcy sukcesyjnego będzie należało między innymi złożenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci, jeżeli wystąpi ku temu podstawa. Termin przewidziany na tę czynność co do zasady wynosi 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Jednakże w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego termin ten  wyjątkowo będzie mógł biec od dnia jego ustanowienia.

Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego

Po pierwsze zarządca sukcesyjny będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w terminie. Odpowiedzialność ta zostanie wyłączona jeżeli zarządca udowodni, że niezłożenie wniosku w terminie nie było jego winą.

Należy również pamiętać o tym, że sąd będzie mógł orzec wobec zarządcy sukcesyjnego pozbawienie pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego na okres od jednego do dziesięciu lat w enumeratywnie wyliczonych w ustawie wypadkach np. gdy zarządca sukcesyjny faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem istotnie przyczynił się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

Tak więc zarządca sukcesyjny prowadząc przedsiębiorstwo w spadku będzie musiał uwzględniać również sytuacje wymagające ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci i w tym zakresie przestrzegać przepisów Prawa upadłościowego.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *