Konstytucja biznesu a RODO

Okazuje się, że Konstytucja biznesu ma znaczenie także w kontekście RODO. W sumie to wszystko ma związek z RODO…

A na czym polega związek Konstytucji biznesu? Otóż związek ten występuje na gruncie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Nazwa długa, treść na szczęście nieco krótsza.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Żeby wyjaśnić temat wpisu należy sięgnąć do przepisów obowiązującej jeszcze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie tej ustawy działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zwana CEIDG. W tej ewidencji przetwarzana jest spora ilość danych osobowych przedsiębiorców, przede wszystkim ich imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia oraz szereg innych danych. A niedługo będą tam również dane np. prokurentów.

Kto przetwarza dane osobowe przedsiębiorców? Otóż jeżeli obecnie np. spółka akcyjna zawiera umowę z przedsiębiorcą (np. z radcą prawnym prowadzącym działalność gospodarczą) to otrzymuje i przetwarza jego dane osobowe, konieczne do zawarcia umowy. Teoretycznie dane te powinny podlegać ochronie takiej, jak każde inne dane. Piszę „teoretycznie”, bo od 19 maja 2016 r. obowiązuje art. 39b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który brzmi:

Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.

Co to oznacza – otóż dane pozyskiwane z CEIDG właściwie nie korzystają z ochrony takiej jak „zwykłe” dane osobowe. Nie ma zatem potrzeby informowania o przetwarzaniu danych czy obowiązku rejestracji zbiorów danych. Innymi słowy – problem z ochroną danych przedsiębiorców, uzyskanych z CEIDG, nie istnieje.

Ustawa o CEIDGIPIP

Jednak z dniem wejścia w życie pakietu ustaw tworzących Konstytucję biznesu – czyli już 30 kwietnia 2018 r. – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przestanie obowiązywać. W zakresie ewidencjonowania przedsiębiorców zastąpi ją nowa ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Na szczęście w ustawie tej dosłownie powtórzono wspomniany art. 39b, albowiem art. 50 tej nowej ustawy brzmi identycznie:

Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.

Czyli nadal danymi przedsiębiorców, pozyskanymi z CEIDG, nie trzeba się specjalnie martwić. Ale tak będzie tylko do 25 maja 2018 r.

RODO

Dzień 25 maja 2018 r. to niemal dzień Sądu Ostatecznego. Tak przynajmniej może się wydawać po lekturze niektórych artykułów w prasie czy Internecie. Tego dnia wejdzie bowiem z życie RODO.

A wg przepisów RODO – tych unijnych – dane przedsiębiorców – osób fizycznych – mają podlegać ochronie tak jak dane „zwykłych” osób. Dlatego projekt ustawy wdrażającej RODO (datowany na 12 września 2017 r.) przewiduje uchylenie wspominanego już art. 39b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zatem Konstytucja biznesu nie ochroni nas, przedsiębiorców przed stosowaniem RODO w zakresie danych pozyskiwanych z CEIDG. 

Konstytucja biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.

To już pewne – Konstytucja biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia. Cały pięciopak ustaw, uchwalonych (po poprawkach Senatu) 6 marca 2018 r., został bowiem ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30 marca 2018 r. A zatem czas start, trzeba się przygotować na nowe przepisy!

Oto pozycje z Dziennika Ustaw, linki prowadzą do strony dziennikustaw.gov.pl:

646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

647 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

649 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Termin wejścia w życie przepisów Konstytucji biznesu wynika z art. 1 przepisów prowadzających, który brzmi tak:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

A skoro publikacja nastąpiła 30 marca, to „po upływie 30 dni” oznacza, że ustawy wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.  

W ustawach są jednak wyjątki, które zaczną obowiązywać nieco później, o nich też zapewne tu napiszemy.

 

Konstytucja biznesu a obowiązki ministrów

Konstytucja biznesu liczy 72 artykuły, z czego duża część to postulaty kierowane do organów administracji. Mówią one o tym, jak należy postępować, aby przedsiębiorca był zadowolony. I to zadowolenie ma być spowodowane m.in. dzięki temu, że tworzenie prawa ma być teraz przyjazne firmom. W prawie przedsiębiorcy jest nawet specjalny rozdział pt.

Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania.

A w tym rozdziale jest art. 70, który wprowadza obowiązek przeglądu przepisów:

Ministrowie kierujący działami administracji rządowej dokonują, w zakresie swojej właściwości, bieżącego przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, kierując się w szczególności zasadami określonymi w art. 67, oraz przedkładają Radzie Ministrów corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informację o działaniach podjętych w poprzednim roku kalendarzowym w wyniku dokonania tego przeglądu.

Przywołany w tym przepisie art. 67 mówi o konieczności stosowania przy tworzeniu prawa zasad proporcjonalności i adekwatności (czyli np. dążenie do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych, a jeżeli nie jest to możliwe, dążenie do ich nakładania jedynie w stopniu koniecznym do osiągnięcia ich celów). Bardzo konkretne przepisy…

Przegląd, jaki będą przeprowadzać ministrowie, ma być bieżący i ma zapewne doprowadzić do zmian niedobrych, nieżyciowych, nieproporcjonalnych  i nieadekwatnych przepisów. Takich kłód pod nogi przedsiębiorcom. I raz do roku ministrowie mają się spowiadać z tego, co z tego przeglądu wdrożyli. Pierwszego raportu możemy spodziewać się raczej w 2020 r…

Nie jestem zwolennikiem przepisów, z których niewiele wynika. Ale zdaję sobie sprawę, że ona są konieczne. Akurat to rozwiązanie ma szansę jakoś zafunkcjonować, np. we współpracy z organizacjami przedsiębiorców czy pracodawców. Sam co jakiś czas piszę opinie dla organizacji, z którymi współpracujemy lub jesteśmy członkami: BCC, IPH Toruń czy Związek Pracodawców Ciepłownictwa.

Ministrowie powinni też współpracować z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pytanie tylko, czy rządzący będą chcieli słuchać przedsiębiorców? I czy ktoś będzie czytał te raporty?

Konstytucja biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja biznesu została podpisana przez Prezydenta w ostatni piątek, 23 marca. Przypomnę, że pakiet ten tworzy 5 ustaw (tzw. pięciopak) uchwalonych 6 marca 2018 r.:

Prawo przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią ustaw, linki znajdziesz poniżej:

Konstytucja biznesu ostatecznie uchwalona 6 marca 2018 r.

O tym co nas czeka po wejściu w życie tych przepisów piszemy od kilku tygodni i będziemy pisać jeszcze jakiś czas. Warto jednak przypomnieć, jakie ważne zmiany przyniesie najważniejsza z tych ustaw, czyli Prawo Przedsiębiorców:

Działalność nieewidencjonowana

Będzie to nowy rodzaj działalności w małym rozmiarze, bez obowiązku rejestracji, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Ulga na start

Każdy początkujący przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. A potem przez następne 24 miesiące będzie mógł korzystać dodatkowo z ulgi tzw. „małego ZUS”.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej będzie bardziej elastyczna, można będzie zawiesić działalność bezterminowo albo na dowolny okres.

Poza tym w pakiecie Konstytucja biznesu jest cały szereg innych, ciekawych rozwiązań, jednak wiele z nich to powtórzenie tego, co obecnie obowiązuje. Ponadto wiele z tych przepisów jest adresowana do organów, zatem minie wiele miesięcy, zanim się “przyjmą”.

I właśnie o tym będziemy pisać na blogu. Zapraszamy. Jeżeli nie chcesz przeoczyć żadnego wpisu, możesz je subskrybować, pole jest po prawe stronie.

Tymczasem Konstytucja biznesu czeka na publikację. Po opublikowaniu będzie wiadomo, kiedy wejdzie w życie.

Konstytucja biznesu a przepisy wykonawcze

Konstytucja biznesu zmienia uwaga – 188 innych ustaw i dwie uchyla. O tym, co zniknie z naszego porządku prawnego, już pisałem:

Jakie ustawy stracą moc po wejściu w życie Konstytucji biznesu

Ale zmiana tak ogromnej ilości ustaw może wprowadzić zamieszanie w sporej ilości rozporządzeń. Zasada jest bowiem taka, że zmiana przepisu, na podstawie którego wydane zostało jakieś rozporządzenie, powoduje również utratę mocy tego rozporządzenia. Skoro bowiem zmienia się treść delegacji do wydania przepisów wykonawczych, to nie powinno ich być.

Taka sytuacja występuje właśnie w przypadku pakietu ustaw tworzących tzw. Konstytucję biznesu.  Ilość zmian, wprowadzanych ustawą Przepisy wprowadzające jest tak duża (188 ustaw jest zmienianych), że niektóre z nich mogły doprowadzić do eliminacji wielu rozporządzeń albo przynajmniej wątpliwości co do zakresu ich obowiązywania.

Przykład

Prześledźmy to na przykładzie ustawy o gospodarce nieruchomościami

W art. 175 ust. 5 tej ustawy zawarta jest delegacja dla Ministra „właściwego do spraw instytucji finansowych” do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego rzeczoznawców majątkowych.

A ustawa wprowadzająca Konstytucję biznesu zmienia właśnie art. 175 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiana jest w zasadzie symboliczna i polega na odesłaniu do ustawy 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (też wchodzącej w skład pięciopaku) w miejsce uchylanej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ala zmiana to zmiana.

Teoretycznie zatem rozporządzenie w sprawie tych ubezpieczeń powinno utracić moc. I żeby zapobiec tej sytuacji ustawodawca w przepisach wprowadzających przewidział następujące rozwiązanie:

Art. 216. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4 i art. 186 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 45 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4 i art. 186 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 45, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Czyli rozporządzenie wydane na podstawie zmienianego przepisu zachowuje moc obowiązującą jeszcze przez rok i może być dostosowane do nowych przepisów.

I podobne rozwiązanie przyjęto we wszystkich 20 sytuacjach, gdy zmienia się przepis upoważniający jakiegoś ministra do wydania rozporządzenia. Dzięki temu unikniemy chaosu a administracja będzie miała czas na przygotowanie przepisów.

1 10 11 12 13 14 19 Strona 12 z 19