Baza danych o produktach i opakowaniach

Dzień 31 grudnia 2019 r. to ostateczna data rejestracji przedsiębiorców w Rejestrze bazy danych o produktach i opakowaniach. Przedsiębiorca, który nie spełni tego obowiązku narazi się na brak odbioru opadów po 1 stycznia 2020 r. oraz kary nakładane przez Inspektorat Środowiska.

Bada danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) składa się z Rejestru m. in. podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Zasady funkcjonowania rejestru zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach.

Kto jest obowiązany?

Podmioty obowiązane do rejestracji określone zostały w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Ich katalog jest bardzo szeroki. Dla przykładu można wskazać, że będą to kosmetyczki, warsztaty samochodowe, szpitale, a nawet zwykłe sklepy (ze względu na tzw. foliówki).

Wpis na wniosek

W wyjątkowych sytuacjach wpisu do BDO dokonuje się z Urzędu. Jednakże w większości przypadków to przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wpis.

Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/

Wpisu do Rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Opłata za wniosek dotyczy wyłącznie wskazanych w ustawie podmiotów. Są to np. podmioty wprowadzające sprzęt elektroniczny, baterie, pojazdy. Opłata wynosi wtedy 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Opłatę należy uiścić do końca lutego za dany rok.

Numer rejestrowy

Marszałek województwa dokonując wpisu podmiotu do rejestru nadaje mu numer rejestrowy, który niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na wskazanych dokumentach. Obowiązek ten dotyczy tych samych podmiotów, które muszą opłacić wniosek. Chodzi o takie dokumenty jak: faktury VAT, paragony fiskalne, umowy sprzedaży, sprawozdania, karty przekazania i ewidencji odpadów.

Sankcje

Za działania niezgodne z przepisami przedsiębiorcom grożą następujące sankcje:

  • gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,
  • brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,
  • prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach w zakresie w jakim stanowią one o BDO są bardzo dotkliwe. Przedsiębiorcy, aby ich uniknąć powinni jak najszybciej złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Więcej szczegółowych informacji o rejestracji można znaleźć tu: https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu
Doradca Rady Nadzorczej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *