Tarcza finansowa PFR

W ramach pomocy państwa mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom powstała tzw. Tarcza finansowa PFR. Na jej podstawie przedsiębiorcy mogą wnioskować o przyznanie dodatkowych środków na ich działalność. Jednakże przed wypełnieniem wniosku należy ustalić czy dane przedsiębiorstwo jest mikro, małym, średnim lub dużym, co rodzi wiele wątpliwości.

Tarcza finansowa PFR ma na celu pomoc przedsiębiorcom w związku z poważnymi zakłóceniami w gospodarce. Obecnie zostały one wywołane sytuacją epidemiczną.

Jeżeli chcesz wiedzieć jakie są warunki pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców zobacz wpis mec. Agaty Kicińskiej na blogu Prawo dla pracodawcy. Wpis możesz przeczytać TUTAJ.

Jednym z wymagań jest określenie rozmiaru prowadzonej działalności. Niestety nie jest to łatwe, a szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy poszukiwać w prawie europejskim. Trudności wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględniania przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa tzw. przedsiębiorstw powiązanych oraz przedsiębiorstw partnerskich w rozumieniu Załącznika I Rozporządzenia Pomocowego (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Przy określaniu rozmiaru bierzemy pod uwagę:

Przedsiębiorstwa partnerskie

To zasadniczo przedsiębiorstwa posiadające co najmniej 25% kapitału lub udziałów w naszym przedsiębiorstwie oraz działające na rynku sąsiednim/pokrewnym na poziomie wyższym.

Przedsiębiorstwa powiązane

Chodzi o takie przedsiębiorstwa, które mają większość głosów w naszym przedsiębiorstwie, mają prawo powołać lub odwołać większość członków rady nadzorczej w naszym przedsiębiorstwie, które mają prawo wywierać decydujący wpływ na podstawie zawartej umowy (także umowy spółki)

Przedsiębiorstwo samodzielne (niezależne)

Jest nim przedsiębiorstwo, w którym inne przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25 % kapitału lub głosów i które samo nie posiada więcej niż 25% kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach.

Dodatkowym wyjątkiem jest brak możliwości uznania przedsiębiorstwa za małe lub średnie, jeżeli co najmniej 25% kapitału lub praw głosu kontroluje (również pośrednio) organ publiczny.

Podsumowanie

Jeżeli podczas ustaleń okaże się, że dane przedsiębiorstwo nie jest powiązane na zasadach określonych powyżej, należy uznać je za samodzielne. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia np. gdy inna spółka dysponuje 10% udziałów naszej Spółki. Wtedy nie mamy do czynienia z przedsiębiorstwem partnerskim ani powiązanym, a naszą Spółkę traktujemy jako samodzielną.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *