Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

Aktualizacja: wszystkie informacje dotyczące obowiązków pracodawców w okresie zawieszenia działalności znajdziesz na blogu r. pr. Agaty Kicińskiej – https://prawodlapracodawcy.pl/

Każdego przedsiębiorcę może dotknąć sytuacja, w której będzie zmuszony zawiesić swoją działalność gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG zawiesić działalność można na co najmniej 30 dni. Górna granica okresu zawieszenia została zlikwidowana, co oznacza tyle, że można tego dokonać na czas nieokreślony. Główne zasady dotyczące zawieszenia działalności znajdziesz w linku poniżej, tutaj z kolei przeczytasz o tym jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej.

https://konstytucjabiznesu.biz/zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-nowe-zasady/

Ustawodawca w art. 25 Prawo Przedsiębiorców określił skutki zawieszenia działalności gospodarczej. Poprzez skutki możemy rozumieć zakazy, ale i powinności oraz uprawnienia jakie ma Przedsiębiorca. Wartym podkreślenia jest fakt, że zawieszenie działalności przez Przedsiębiorce nie uchroni go przed ewentualną kontrolą odpowiednich organów. Podstawową zasadą obowiązującą przedsiębiorcę w czasie zawieszenia działalności jest zakaz jej wykonywania określony w ust. 1 ustawy:

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z kolei w ust. 2 określono szereg uprawnień i obowiązków, które przysługują Przedsiębiorcy w czasie trwania zawieszenia:

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1)  może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2)  może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3)  może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4)  ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5)  wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6)  może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7)  może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *