Q&A: postępowanie przymuszające i grzywna

Postępowanie przymuszające i grzywna

Nagromadziło się ostatnio sporo pytań dotyczących postępowania przymuszającego, o którym mowa w art. 24 ustawy o KRS.

W związku z tym, że pytania, które zadajecie, powtarzają się, zebrałam je w jednym wpisie. Mam nadzieję, że będzie to pomocne i uprości zdecydowanie kwestię przymuszenia, a w szczególności oczywiście grzywien nakładanych w trybie art. 24 ustawy o KRS.

Czy grzywny, jaką dostali wspólnicy za niezłożenie formularza KRS-Z30 pomimo wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu nie trzeba płacić, jeśli już po otrzymaniu informacji o nałożeniu grzywny wyślę do sądu KRS-Z30?

Tak, w takim przypadku stosujemy odpowiednio art. 1052 zd. ostatnie KPC: „W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu”. Oznacza to, że jeśli złożysz KRS-Z30 już po otrzymaniu postanowienia przymuszającego, a nie zapłaciłeś jeszcze grzywny, ulega ona umorzeniu.

Czy umorzenie grzywny wymaga podjęcia jakichkolwiek działań ze strony ukaranego, czy grzywna zostaje umorzona z urzędu? Czy ma sens wysyłanie prośby do sądu z sygnaturą akt, czy jest to zbyteczne?

Nie jest konieczne żądanie umorzenia, następuje ono z mocy samego prawa.

Spółka z o.o. nie posiada rzeczywistego adresu (adres ujawniony w KRS jest nieaktualny, zaś nowego brak) oraz zarządu – natomiast członek zarządu, który złożył rezygnację, nie został wykreślony z KRS i w tym zakresie spółka nie dopełniła obowiązku aktualizacji. Czy w takiej sytuacji były członek zarządu może wnioskować o wszczęcie postępowania przymuszającego?

Były członek zarządu może spróbować skierować do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie członka zarządu z urzędu (wraz ze złożeniem do akt rejestrowych dokumentów poświadczających jego rezygnację). Wówczas sąd, mając w aktach rejestrowych dokument stwierdzający rezygnację, może postąpić zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o KRS:

„W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.

Natomiast wniosek o wszczęcie postępowania przymuszającego w takim przypadku będzie niecelowy. Sąd rejestrowy nie wszczyna bowiem tego postępowania, jeśli z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe – a w sytuacji braku zarządu taka sytuacja właśnie ma miejsce.

Zapłaciłem grzywnę, a po dwóch miesiącach otrzymałem postanowienie o umorzeniu. Czy jest możliwość uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty grzywny?

Niestety, nie – dłużnik nie ma roszczenia o zwrot grzywny już zapłaconej. Umorzeniu podlegają tylko grzywny niezapłacone. Grzywna orzekana w tym trybie nie jest bowiem karą (choć niektórzy twierdzą, że to kara za niewywiązanie się z obowiązków wobec sądu rejestrowego, ale to chyba nie do końca prawda), ale środkiem przymusu.

Czy jest sens pisania pisma o umorzenie grzywny, jeżeli nadal Spółka nie dopełniła obowiązku złożenia zaległych sprawozdań finansowych? Spółka nie chce składać sprawozdań, bo są one nierzetelnie sporządzone i chcemy je zweryfikować i poprawić przed zatwierdzeniem i złożeniem do Sądu. Wiem, że możemy je złożyć bez zatwierdzania i to nam da możliwość ich późniejszej korekty, tylko czy sąd nie będzie nadal na Spółce wymuszał karami grzywny, złożenia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania, bo w postanowieniu wpisali konkretnie co trzeba złożyć i są tam m.in. wymienione uchwały zatwierdzające sprawozdania?

Grzywna ma wymusić złożenie odpowiednich dokumentów, np. sprawozdania finansowego, a więc sąd będzie ją ponawiał, a umorzenie nie nastąpi do momentu złożenia dokumentów, których sąd żąda.

W jakim czasie Sąd dokonuje egzekucji grzywny, czy można chwilę wydłużyć w czasie złożenie tych sprawozdań, żeby złożyć już prawidłowe?

Wyznaczony w postanowieniu termin 7 dni na złożenie dokumentów nie ulega wydłużeniu. Tak więc jeśli nie dopełni się obowiązku we wskazanym terminie, należy liczyć się z nałożeniem grzywny, a następnie jej ponawianiem (bo pierwsze postanowienie, jakie otrzymujemy, to nie jest jeszcze nałożenie grzywny, tylko zagrożenie jej nałożeniem).

Photo by Megan Andrews on Unsplash

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *