Przedsiębiorca sprawę w urzędzie załatwi przez zwykły email

Załatwianie spraw przez email? Konstytucja biznesu wprowadza rozwiązania na miarę XXI wieku. Sprawę w administracji będzie można bowiem załatwić również przez telefon czy email. Obecnie to w zasadzie nie było możliwe.

Reguła ogólna jest bowiem taka (art. 14 § 1 kpa), że sprawy załatwia się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Dlatego administracja teoretycznie „cisnęła” obywateli o ePUAP (chociaż sama ma problem z jego stosowaniem), ale potem i tak go nie używała.

W obecnym stanie prawnym wyjątkowo, gdy przemawia za tym interes strony (a przepis nie zabrania) sprawę można załatwić ustnie. Oczywiście z takiej ustnej czynności powinien być sporządzony protokół.

Ustawa wprowadzająca Konstytucję biznesu zmienia w tym zakresie art. 14 § 2 kpa i nadaje mu brzmienie:

Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 i …) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

To bardzo ważny przepis, który wprowadza nowe sposoby załatwiania spraw. A tu nie chodzi tylko o decyzje (akurat lepiej, żeby one były pisemne), ale o całość relacji z urzędami.

Po zmianie możliwe będzie zatem załatwianie spraw telefonicznie lub za pomocą innych środków łączności (fax). Nowością są także „środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 i …)”. Pod tym pojęciem kryje się kolejna definicja ze wskazanej ustawy:

środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Do kategorii tej należy zatem email (wymieniony wyraźnie w ustawie) oraz np. SMS. Załatwianie spraw przez email może stać się faktem.

Czy to zadziała? Mam nadzieję, że kiedyś tak. Obecnie bowiem posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w urzędach sprowadza się do telefonów…

To ciekawa zmiana wynikająca z Konstytucji biznesu, na której skorzystają także obywatele (przepis nie ogranicza się tylko do przedsiębiorców). Inna sprawa to kiedy skorzystają, czyli kiedy nowe przepisy „przyjmą się” w urzędach. Obawiam się, że dopiero za kilka ładnych lat… Ale z niecierpliwością czekam na praktyczne rozwiązania jak będzie wyglądać załatwianie spraw przez email.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.