Konstytucja biznesu a przepisy wykonawcze

Konstytucja biznesu zmienia uwaga – 188 innych ustaw i dwie uchyla. O tym, co zniknie z naszego porządku prawnego, już pisałem:

Jakie ustawy stracą moc po wejściu w życie Konstytucji biznesu

Ale zmiana tak ogromnej ilości ustaw może wprowadzić zamieszanie w sporej ilości rozporządzeń. Zasada jest bowiem taka, że zmiana przepisu, na podstawie którego wydane zostało jakieś rozporządzenie, powoduje również utratę mocy tego rozporządzenia. Skoro bowiem zmienia się treść delegacji do wydania przepisów wykonawczych, to nie powinno ich być.

Taka sytuacja występuje właśnie w przypadku pakietu ustaw tworzących tzw. Konstytucję biznesu.  Ilość zmian, wprowadzanych ustawą Przepisy wprowadzające jest tak duża (188 ustaw jest zmienianych), że niektóre z nich mogły doprowadzić do eliminacji wielu rozporządzeń albo przynajmniej wątpliwości co do zakresu ich obowiązywania.

Przykład

Prześledźmy to na przykładzie ustawy o gospodarce nieruchomościami

W art. 175 ust. 5 tej ustawy zawarta jest delegacja dla Ministra „właściwego do spraw instytucji finansowych” do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego rzeczoznawców majątkowych.

A ustawa wprowadzająca Konstytucję biznesu zmienia właśnie art. 175 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiana jest w zasadzie symboliczna i polega na odesłaniu do ustawy 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (też wchodzącej w skład pięciopaku) w miejsce uchylanej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ala zmiana to zmiana.

Teoretycznie zatem rozporządzenie w sprawie tych ubezpieczeń powinno utracić moc. I żeby zapobiec tej sytuacji ustawodawca w przepisach wprowadzających przewidział następujące rozwiązanie:

Art. 216. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4 i art. 186 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 45 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4 i art. 186 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 45, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Czyli rozporządzenie wydane na podstawie zmienianego przepisu zachowuje moc obowiązującą jeszcze przez rok i może być dostosowane do nowych przepisów.

I podobne rozwiązanie przyjęto we wszystkich 20 sytuacjach, gdy zmienia się przepis upoważniający jakiegoś ministra do wydania rozporządzenia. Dzięki temu unikniemy chaosu a administracja będzie miała czas na przygotowanie przepisów.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *