Działalność nieewidencjonowana w Prawie przedsiębiorców

W nowym Prawie przedsiębiorców postanowiono uregulować zjawisko, które dotychczas pozostawało poza sferą regulacji i wprowadzono pojęcie działalność nieewidencjonowana. Nie jest to działalność gospodarcza, choć ma z nią dużo wspólnego. O tym, czym jest działalność gospodarcza, możesz przeczytać TUTAJ.

Działalność nieewidencjonowana – definicja

W art. 5 ust. 1 projektu ustawy  – Prawo przedsiębiorców działalność nieewidencjonowana to:

działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Czyli ważne są 3 kwestie:

  1. PODMIOT – wyłącznie osoba fizyczna może prowadzić działalność nieewidencjonowaną, spółki – niestety nie;
  2. PRZYCHÓD – nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 2100 zł brutto;
  3. TERMIN – w okresie ostatnich 5 lat dana osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej.

Uwaga na przekroczenie przychodu

Przekroczenie przychodu (czyli tej kwoty 1050 zł brutto) powoduje konieczność złożenia wniosku o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. Od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie nasza działalność uznawana jest za działalność gospodarczą.

A co, jeśli już teraz prowadzę „działalność nieewidencjonowaną”?

Dla osób prowadzących działalność nieewidencjonowaną obecnie (czyli przed dniem wejścia w życie ustawy), istotny jest również art. 188 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej:

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców, nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.

Czyli ważne są nasze działania podjęte w ciągu ostatniego roku – jeśli wykreśliliśmy się z CEIDG w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nasza działalność nie może zostać uznana za nieewidencjonowaną, musimy odczekać odpowiedni okres.

Co na pewno nie jest działalnością nieewidencjonowaną?

Po pierwsze, wszelka działalność, choćby spełniała warunki działalności nieewidencjonowanej, jeśli jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Czyli jedna osoba fizyczna może się nie rejestrować, ale jeśli jest ich więcej i chcą prowadzić działalność wspólnie (czy to w formie spółki cywilnej czy innej spółki) – nie ma takiej opcji.

Po drugie, jeśli do wykonywania naszej działalności niezbędna jest koncesja, zezwolenie lub wpis do działalności regulowanej, również nie możemy prowadzić działalności nieewidencjonowanej. Reglamentacja działalności gospodarczej zazwyczaj dotyczy wrażliwych dziedzin gospodarki państwa i związana jest ze ścisłymi procedurami uzyskania koncesji, licencji itp. Organ, zgadzając się na wykonywanie tego typu działalności chce mieć pewność, że powierza ją odpowiedniemu podmiotowi. Gwarancją dla niego jest również wpis do CEIDG.

 

————————

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Sprawdź tutaj:

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców będą obowiązywać od 30.04.2018? Q&A

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *